Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Vilande bolag vid flytt till Spanien

Vilande bolag i Sverige vid flytt till Spanien.

Många duktiga företagare i Sverige som saknar utdelningsutrymme i sin K10 väljer att avveckla näringsverksamheten under fem år för att sen lyfta ut kapitalet till 25 % beskattning.

Direkt eller indirekt inflytande över näringsverksamhet i Sverige är en omständighet som enligt inkomstskattelagen 3.7 leder till väsentlig anknytning till Sverige och obegränsad skattskyldighet.

Förenklat kan man dela in verksamheten till ett svenskt bolag i två delar.

  1. Verksamhet som bolaget enligt lag är tvungen att bedriva för att fullfölja lagstadgade krav för bolagets fortlevnad. Detta kan exempelvis vara skatteraportering och löpande redovisning.
  2. Den andra delen är näringsverksamheten som avser all verksamhet som syftar på att generera inkomster.

När man lägger ett bolag vilande avvecklas all verksamhet som syftar på att generera inkomster. Kapitalet i bolaget begränsar sig till rena kapitalplaceringar som exempelvis bankmedel eller traditionella värdepapper.

Vid flytt till Spanien är ägandet av ett bolag som inte direkt eller indirekt har inflytande över näringsverksamhet, inte en omständighet som leder till väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet till Sverige.

Under förutsättning att det inte finns andra omständigheter som efter en helhetsbedömning av reglerna i inkomstskattelagen 3.7 leder till väsentlig anknytning, kan ägaren flytta till Spanien och bli begränsad skattskyldig till Sverige.

I dessa fall behöver inte ägaren vänta i fem år med att lyfta ut kapitalet under förutsättning att ägaren är obegränsad skattskyldig i Spanien efter flytten. Utdelningar beskattas då enligt skatteavtalet med 15 % kupongskatt i Sverige när den utdelningsberättigade är en fysisk person. Vidare beskattas utdelningen i Spanien som inkomst av kapital med rätt till avräkning av svensk kupongskatt. Utdelningen kan göras direkt efter flytten utan att tvingas vänta i fem år.

Statlig skatt på inkomst av kapital i Spanien.

0 till 6 000 Euro                            19 %

6 000 till 50 000 Euro                   21 %

50 000 till 150 000 Euro               23 %

Över 150 000 Euro                       26 %

Exempel. En utdelning på 300 000 Euro från svensk bolag enligt ovan beskattas enligt ovan

Utdelning                                                                                      300 000 Euro

Svensk kupongskatt 15 %                                                           45 000 Euro

Inkomst av kapital i Spanien enligt ovan skatteskala              72 380 Euro (24,12%)

Avräkning av svensk kupongskatt                                             45 000 Euro

Slutlig skatt i Spanien                                                                   27 380 Euro

Vidare kan den utdelningsberättigade påbörja likartad verksamhet från ett spanskt bolag utan att detta påverkar beskattning av utdelningen från Sverige och väsentlig anknytning till Sverige.

I dessa fall bör flytten förberedas noggrant för att säkerställa att väsentlig anknytning till Sverige inte föreligger efter utflytt. De flesta behöver hjälp med processen och vår rekommendation är att man gör en utredning som baseras på de aktuella och individuella omständigheter som föreligger.