Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Non resident skatt

Eiendomsskatt.

Eiendomsskatt (IBI): Dette er en kommunal skatt som kommunen fastsetter basert på ligningsverdi og innenfor rammen av den kompetanse som nasjonale myndigheter har delegert. Det finnes et øvre tak for prosentuell skattesats, men mange kommuner velger en mye lavere skattesats. Eiendomsskatten er kommunens hovedsakelige inntekt og utgjør i snitt ca 38 % av det kommunale budsjettet.

Et vanlig skattetriks før et valg er å senke skattesatsen for senere å forhøye ligningsverdien.

Den som er registrert som eier på en eiendom den 1. januar er skattepliktig for eiendomsskatten, beskatningen skjer normalt sett i august / september og faktureres sammen med kommunale avgifter.

Kommunale avgifter.

Dette er en avgift som i hovedsak er lik den som finnes i Norge. Avgifter dekker kostnad for avløp og avfallshåndtering. Som tidligere beskrevet faktureres denne sammen med eiendomsskatten.

Inntektskatt for ikke resident person.

Dette er en skatt som personer som ikke er skattemessig bosatt i Spania må betale. Eiendommens ligningsverdi (valor catastral) regnes om til en inntekt med en faktor på 2 %. Inntekten beskattes med 19 % når den skattepliktige er bosatt innenfor EU og EØS-området. Er den skattepliktige bosatt utenfor området er skattesatsen 25%. Denne skatten forveksles ofte som formueskatt, men dette er feil. Spania krever ikke formueskatt av personer som ikke er skattemessig bosatt i Spania.

I tilfelle kommunen har gjennomført kollektive forandringer av ligningsverdiene er omregningsfaktoren 1,1% i 10 skatteår etter forandringen. Inntekten for foregående år skal være deklarert og betalt senest 31/12. Den skattepliktige blir bare beskattet for de dager han har vært formell eier. Ved nyproduksjon finnes det normalt ikke en fastsatt ligningsverdi, i disse tilfeller tillempes 50 % av kjøpesummen. Skatten dekker en fiktiv inntekt som i sin tid ble innført for å kompensere for svart utleie. Finnes det næringsvirksomhet i form av utleie, er utleier ikke skattepliktig for dager med utleie. Dette er en nasjonal skatt og den skattepliktige kan ha rett til kreditering i Norge.

Eksempel.

Eiendommen har vært utleid 165 dager gjennom skatteåret, og det har ikke vært kollektive forandringer av ligningsverdien i kommunen de seneste 10 år.

 

Valor Catastral                                                              300 000, 00 euro

Omregningsfaktor 2 %                                                        6 000, 00 euro

Base imponible ((6 000/365) *200) *(2%)                          3 287, 67 euro

Skatt 19 %                                                                               624, 66 euro

 

Skatt på leieinntekter.

Gevinst ved utleie beskattes med 19 % når den skattepliktige er bosatt i EU eller EØS. Alle kostnader som er relevant for å skape inntekter kan i prinsippet trekkes fra. Videre har utleier rett til å kostnadsføre avskrivninger for kapitalforslitning. Personer som er bosatt utenfor EU eller EØS har ikke rett til kostnadsavdrag. Om utleier tilbyr ekstra tjenester ved kortidsutleie kan virksomheten bli momspliktig. Om utleier vil unngå momsplikt er det klokt å sikre at det ikke foreligger virksomhet som resulterer i momsplikt før virksomheten starter.

Om utleier har skattepliktig gevinst skal inntekten rapporteres kvartalsvis. I tillegg til dette skal det leveres en årlig spansk skattemelding for virksomheten. Skatt skal betales kvartalsvis.

Om utleier er skattemessig bosatt i Norge skal utleievirksomheten deklareres i Norge etter norske regler. Skatt som er betalt i Spania krediteres i Norge med norsk skatt som avdragsbegrensning.

Skatt ved salg av fast eiendom.

En person som ikke er skattemessig bosatt i Spania, som selger fast eiendom i Spania, må betale skatt av gevinsten i Spania. Gevinsten defineres som salgspris minus kjøpesum, transaksjonskostnader, verdiøkende kostnader og kostnader for salg. Gevinsten beskattes i Spania med 19 %.

Ved eiendomsoverdragelsen hos notariat skal en ikke resident person forskuddsbetale 3 % av salgsverdien i skatt. Året etter eiendomsoverdragelsen rapporteres salget og korrekt skatt fastsettes. Om forskuddsbetalt skatt overstiger fastsatt skatt tilbakebetales overskytende, om fastsatt skatt overstiger forskuddsbetalt skatt må den skattepliktige betale restskatt.

Salget av eiendommen skal rapporteres i Norge i henhold til norske regler. Spansk skatt krediteres i enighet med skatteavtalens artikkel 24 med norsk skatt som beløpsbegrensning.

Salg av fritidseiendom i utlandet vil være skattefri dersom du har:

  • eid eiendommen i minst fem år og
  • du har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før salget skjer.

Formueskatt.

Norge har i henhold til norsk skattelov og skatteavtalen rett til å ta ut formueskatt på formue som finnes i Spania. Eksempler på dette er eiendom og bankmidler. Skattepliktig formue defineres av norske regler.

Ved beregning av formuesskatt skal i utgangspunktet alle typer eiendeler du måtte ha verdsettes til det eiendelen er verdt på det frie markedet. Det er imidlertid gjort unntak for bl.a. bolig- og fritidseiendommer, i det det ikke er den fulle markedsverdien, men en noe lavere verdi kalt formuesverdi, som skal legges til grunn ved beregning av formuesskatt.