Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Körkort

KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2016/1945 av den 14 oktober 2016 om överensstämmelser mellan olika kategorier av körkort.

Direktivet är implementerad I nationell lagstiftning hos medlemsstaterna och länder som omfattas av EES avtalet, harmoniseringen är således komplett. Under förra regimen öppnade direktivet för individuella och tuffare nationella krav avseende erkännande av körkort från andra medlemsstater. Spanien beviljade sig rätten att kräva byte efter 2 år, och i vissa fall vägra erkänna körkort från andra stater.

Flera medlemsstater hade liknande krav med den följd att det i praktiken inte fans ett ömsesidigt och uttömmande erkännande.

Efter år med utredande och förhandlingar beslutade kommissionen 14 oktober 2016 om tvingande krav om ömsesidigt erkännande. Dessa är nu implementerad i nationell lagstiftning med tillbakaverkande kraft för körkort utfärdat innan kommissionens beslut.

”EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT”

”Med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (1), särskilt artikel 13.1 första stycket, och av följande skäl: (1) I direktiv 2006/126/EG föreskrivs att alla körkort som utfärdats i medlemsstaterna ska erkännas ömsesidigt. Principen om ömsesidigt erkännande bör också gälla för körkort som utfärdats före den dag då denna princip började tillämpas. (2) Principen om ömsesidigt erkännande av körkort innebär fullständigt erkännande av samtliga rättigheter som har beviljats körkortsinnehavaren i enlighet med då gällande nationella bestämmelser”

Förnyelse och byte av körkort.

Du kan bara ha ett EU-körkort i taget. Körkortet utfärdas av kompetent myndigheterna i det EU-land där du bor. Om du flyttar till ett annat EU-land och tappar, skadar ditt körkort eller det utgår ansöker du om nytt i det land du bor.

Byta ditt körkort.

Om du ändrar din hemvist till ett annat EU-land behöver du vanligtvis inte ändra ditt körkort. Du kan använda ditt nuvarande körkort så länge den fortfarande är giltig. Om du vill kan du frivilligt byta ditt körkort för motsvarande i ditt nya hemland. Du måste bevisa att du är bosatt i det landet och att du uppfyller villkoren för att ha körkort (t.ex. du har uppnått lägsta ålder, ditt hälsotillstånd tillåter dig att köra osv.). Innan myndigheterna byter ut ditt körkort, kommer de kontakta myndigheterna i ditt tidigare hemland för att kontrollera att ditt körkort inte har begränsats, avbrutits eller återkallats.

Obligatoriskt byte.

Har du flyttat till ett annat EU land måste du byta till ett körkort som utfärdas av värdlandet i följande fall:

1. Om ditt körkort är förlorad, stulen eller skadad

2. Efter 2 års vistelse, om du har körkort som är giltigt för livet (endast om det krävs av landet där du bor)

3. Om du begår ett trafikbrott i det land du bor i När ditt ursprungliga körkort byts, kommer det nya att omfattas av landets regler (t.ex. om giltighetsperioder och läkarundersökningar).

Exempel historia.

Monica bor på Cypern och har ett italienskt körkort som har skadats. För att få nytt körkort måste hon byta ut sitt italienska körkort mot ett cypriotisk. Hon kommer att få ett körkort från Cypern som är giltig i 15 år, i stället för 10 år som i Italien.
Förnya ditt körkort.

Om du flyttar till ett annat EU-land och ditt EU-körkort löper ut måste det förnyas i det land där du har din hemvist/bor.

Om ditt körkort har upphört, begränsats, återkallats eller annullerats i det EU-land som utfärdat det, kommer du inte att kunna förnya det.

Olika nationella tilläggskrav.

Några medlemsstater har nationella system för trafikförseelser. Beroende på förseelsen kan man få prickar, eller liknande i körkortet. Tillräckligt många inom given tidsperiod resulterar i indragning och eller körförbud.

Spanien har ett system där man förlorar poäng i samband med trafikförseelse. I det fall man har ett körkort som är utfärdat av en annan stat ska man registrera sig i det spanska registret.