Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Empadronamiento

Alla personer som är bosatt i Spanien är enligt lag skyldig att registrera sig i registret ”Padron Municipal de Habitantes” i den kommun man bor i.

Enligt nationella definitioner av bosättning kan man uppfylla bosättningskraven i flera länder samtidigt, även om man endast har skatterättslig hemvist i en stat. I det fall man har för avsikt att bosätta sig i Spanien är Padron första steg i processen att bli resident. Nästa steg är att registrera sig som resident och slutligen se till att man omfattas av spanska socialförsäkringen.

En Spansk kommun erhåller statliga överföringar som beräknas utifrån hur manga personer som är bosatt I kommunen. Antalet personer som är bosatt blir styrande för omfattningen av den service som kommunen enligt lag ska erbjuda invånarna. I vissa fall erhåller kommunen EU bidrag som fastställs enligt samma kriterier. I det fall man är bosatt i kommunen är det mycket viktigt att registrera sig som Padron. Kommunen får ej stöd för personer som temporärt besöker kommunen. Kommunen har heller ingen rätt att beskatta besökande.

Denna finansieringsform skapar stora utmaningar för kommuner som har stora volym av personer som temporärt vistas på orten. Sophantering, avlopp, vatten och annan infrastruktur måste dimensioneras för en volym som det inte finns finansiering för.

Den fria rörligheten är en av grundpelarna inom EU samarbetet. Fri rörlighet för EU-medborgare (Kommissionen)

Den fria rörligheten för arbetstagare är en grundläggande princip. Den fastställs i artikel 45 i EUF-fördraget och utvecklas i EU:s sekundärlagstiftning och EU-domstolens rättspraxis. Som EU-medborgare har du rätt att•söka jobb i ett annat EU-land•arbeta där utan arbetstillstånd•bo där medan du arbetar•stanna kvar även när anställningen har upphört
2 •behandlas på samma sätt som landets egna medborgare när det gäller tillgång till arbete, arbetsvillkor samt alla andra sociala förmåner och skatteförmåner.

EU-medborgare kan också överföra vissa typer av sociala förmåner till det land där de söker arbete (se samordning av socialförsäkringssystemen). Fri rörlighet för arbetstagare gäller generellt också för EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge.

Personer som arbetar inom vissa yrken kan även få sina yrkeskvalifikationer godkända utomlands (se ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer).

EU:s samordning av de sociala trygghetssystemen skyddar dina rättigheter när du flyttar inom EU eller till Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Vem har rätt till fri rörlighet?

•Arbetssökande

– EU-medborgare får på vissa villkor flytta till ett annat EU-land för att söka jobb.

•EU-medborgare som arbetar i ett annat EU-land.

•EU-medborgare som flyttar tillbaka till hemlandet efter att ha arbetat utomlands. •Familjemedlemmar till de personer som nämns ovan.

Rättigheterna kan se lite annorlunda ut för egenföretagare, studerande, pensionärer och andra personer som inte arbetar. Läs mer om dessa grupper på Ditt Europa. Vilka begränsningar finns det?

•De rättigheter som beskrivs här gäller dem som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet av arbetsskäl.

•Det finns vissa begränsningar med hänsyn till den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen och folkhälsan och när det gäller anställning i den offentliga sektorn.