Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Modelo 720, European Court of Justice, Case Number C788/19

This is a single blog caption

Modelo 720, European Court of Justice, Case Number C788/19

Få har missat senaste EU domen där Spanien fick bakläxa för hanteringen av modelo 720.

I det fall en person enligt spanska föreskriften är skyldig att informera om tillgångar eller rättigheter som är belägna utanför det spanska territoriet, måste det göras för sista mars via modelo 720.

Varför har saken hamnat i EU domstolen?

Ärendet handlar inte om Spaniens rätt till information om ekonomiska förhållanden som avser den skattskyldige. Personer som är skattemässigt bosatt i Spanien, beskattas enligt hemvistprincipen och är därför obegränsat skattskyldig för alla tillgångar, inkomster och rättigheter oavsett källstat. Därav följer den skattskyldiges plikt att informera Spanien om sina ekonomiska förhållanden enligt spansk lag.

Varför har frågan hamnat i EU domstolen och varför blev Spanien dömd?

Skälet till detta är att Spanien behandlar rapportering av tillgångar/rättigheter i Spanien olikt jämförd med tillgångar/rättigheter utanför Spanien.

Om tillgångarna är belägna i Spanien finns det ett sätt att rapportera, om tillgångarna är belägna utanför Spanien skal rapporteringen ske på ett annat sätt. Vidare är påföljden för bristfällig rapportering olik om tillgångarna är belägna i Spanien jämfört med utanför Spanien.

ECJ har bedömt att särbehandlingen är ett hinder mot principen ”fri flyt av kapital” och därför blev Spanien dömd. I tillägg till detta strider vissa delar av påföljderna mot etablerade rättsprinciper, samt att påföljderna varit orimliga med hänsyn till regelbrottet.

 

Domen beskriver tre fel.

  • Genom att föreskriva att om inte informationsskyldigheten om egendom och rättigheter i utlandet fullgörs eller om ”formulär 720” inges för sent, så ska dessa tillgångar kvalificeras som ”omotiverade kapitalvinster”, utan möjlighet att åberopa preskription,
  • Genom att automatiskt påföra ett proportionellt bötesbelopp på 150 procent för det fall informationsskyldigheten om egendom och rättigheter i utlandet inte fullgörs eller om ”formulär 720” inges för sent, och
  • Genom att påföra, för det fall informationsskyldigheten om egendom och rättigheter i utlandet inte fullgörs eller om ”formulär 720” inges för sent, fasta böter som är strängare än de sanktionsavgifter som föreskrivs i de allmänna bestämmelserna om sanktionsavgifter för liknande överträdelser.

Källa : C-788/19 CURIA – Documents (europa.eu)

Personer som drabbats kommer få uppresning.

Vad kan vi så förvänta oss i ny föreskrift?

Spanien har fortfarande en oinskränkt rätt till ekonomisk information avseende personer som är skattemässigt bosatt i Spanien. Om Spanien skulle slopa informationsskyldigheten skulle det resultera i skatteflykt. Däremot är det mer närliggande att den nya föreskriften presenterar 3 förändringar.

Förändring nummer 1:

Personer som är skattemässigt bosatt i Spanien måste rapportera om tillgångar och rättigheter i Spanien på samma sätt som man måste informera om tillgångar och rättigheter utanför Spanien. Genom denna förändring harmoniseras regelverket och föreskriften förhindrar inte fri flyt av kapital.

Förändring nummer 2:

Påföljder för bristfällig rapportering avseende tillgångar och rättigheter utanför Spanien, harmoniseras med påföljder för bristfällig rapportering avseende tillgångar och rättigheter i Spanien. Efter en harmonisering likabehandlas informationsskyldigheten ock föreskriften utgör inte länger ett hinder för fri flyt av kapital.

Förändring nummer 3:

Det är troligt att rapporteringen i fortsättningen sker genom modelo 720, men sannolikt kommer rapporteringen samköras med inkomstdeklarationen. Om modelo 720 kopplas till inkomstdeklarationen kan bristfällig information leda till skattebrott.

 

Sak ”C-788/19” har länge varit en källa till osäkerhet avseende påföljder vid regelbrott. Därför har spanska myndigheter inte varit särskilt aktiv senaste 3 åren. Här kommer vi högst sannolikt se en betydande högre aggressivitet. Information från det automatiska informationsutbytet kommer elektroniskt jämföras med lämnad information via modelo 720. Informationen från det automatiska informationsutbytet specificeras inte och kommer garanterad avvika från det som deklareras. Detta kommer leda till en mängd förfrågningar från spanska skattemyndigheten med mycket korta svarfrister. Utmaningen att få fram rätt information från den aktuella källstaten blir problematisk, detta kommer i sin tur leda till en mängd felaktiga beslut och ett system som översvämmas av klagomål.

Hade någon hoppats på ett liv utan modelo 720 (eller liknande) kommer de högst sannolikt bli besviken. Rekommendationen är att den skattskyldiga etablerar en solid förståelse av sin informations och skatteplikt i Spanien.