Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Varför bör man undgå väsentlig anknytning till Sverige efter flytt till Spanien? Och kan man ha ett vilande bolag vid flytt till Spanien.

This is a single blog caption

Varför bör man undgå väsentlig anknytning till Sverige efter flytt till Spanien? Och kan man ha ett vilande bolag vid flytt till Spanien.

Svenska medborgare som flyttar till Spanien bör avveckla alla omständigheter som kan leda till väsentlig anknytning till Sverige innan flytt till Spanien.
Skälet till detta är att skatteavtalets artikel 4 punkt 3 inte anger en regelstyrd regim för fastställande av hemvist när väsentlig anknytning till Sverige föreligger efter flytten.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 en fysisk person har hemvist i Sverige enligt den s.k. treårs-regeln i svensk lagstiftning och anv. till art. IV och även i Spanien, skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, hans hemvist avgöras genom överenskommelse mellan de 2 behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna. (skatteavtalet artikel 4 punkt 3)

De första tre åren efter utflytt ska hemvisten fastställas genom en överenskommelse mellan skattemyndigheten i Sverige och skattemyndigheten i Spanien. Det finns dock inget krav på att en överenskommelse ska uppnås. Om en överenskommelse inte uppnås hamnar ärendet i ett skiljedomsförfarande som kan ta upp till fyra år innan hemvisten är fastställd.
Under tiden beskattas man fullt ut i båda länder utan rätt till avräkning.
Det går heller inte få någon förhandsuppgörelse mellan myndigheterna innan flytt då skatteverket inte behandlar frågan för man har deklarerat i Spanien och betalat skatt i Spanien.

För svensk medborgare som efter utflyttning till Spanien har väsentlig anknytning hit och som är obegränsat skattskyldig i Spanien ska, under en treårsperiod efter utflyttningen, det skatterättsliga hemvistet vid tillämpning av skatteavtalet avgöras genom överenskommelse mellan staternas behöriga myndigheter. Av Skatteverkets ställningstagande framgår dessutom vad som gäller när en överenskommelse inte träffas. Det innebär att vid beskattningen kommer personen att ses som person med hemvist i Sverige. Då är detta utgångspunkt vid tillämpning av skatteavtalet. Det är således utgångspunkt när vi läser såväl inkomstartiklar och metodartikel att personen har hemvist i Sverige.
Framställs ett yrkande om hemvist i Spanien i den beskrivna situationen översänder handläggande kontor yrkandet om fastställande av hemvist samt kopior på självdeklaration och intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien till behörig myndighet för handläggning.
Har ett yrkande om hemvist i Spanien framställts enligt ovan men något intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien inte bifogats begär handläggande kontor in ett sådant för vidare handläggning. (skatteverkets ställningstagande)

Skatterättsnämnden kan heller inte prova frågan då det inte finns en regelstyrd regim för vad som ska beaktas i en överenskommelse.
Effekten av den dubbla hemvisten och att skatteavtalet inte förmår att fastställa den till en stat blir att skatteavtalets metodartiklar för undanröjande av dubbel beskattning inte kan tillämpas. Detta då metodartiklarna endast kan tillämpas när hemvisten enligt avtalets regler är fastställd till en stat.

Omständigheter som kan leda till obegränsat skattskyldighet i Sverige anges i inkomstskattelagens kapitel 3.

3 § Följande personer är obegränsat skattskyldiga:
1. Den som är bosatt i Sverige.
2. Den som stadigvarande vistas i Sverige.
3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Förutom om bosättning görs en helhetsbedömning av de omständigheter som kan leda till väsentlig anknytning och påföljande obegränsad skattskyldighet i Sverige.

7 § För att avgöra om en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit ska följande beaktas:
– om han är svensk medborgare,
– hur länge han var bosatt här,
– om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,
– om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
– om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
– om han har sin familj här,
– om han bedriver näringsverksamhet här,
– om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här,
– om han har en fastighet här, och
– liknande förhållanden.
Under fem år från den dag då en person har rest från Sverige anses han ha väsentlig anknytning hit, om han inte visar att han inte har en sådan anknytning. Detta gäller dock bara den som är svensk medborgare eller som under minst tio år har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Lag (2007:1 419).
Innebörden av obegränsad skattskyldighet
8 § Den som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet.

Vilande bolag och vid flytt till Spanien.
Många företagare väljer att avveckla näringsverksamheten i sitt bolag vid pensionering för att åtnjuta lindrigare beskattning av det kapital som är ackumulerat i bolaget. Efter fem år enligt dagens skatteregler kan man lyfta kapitalet till 25 % skatt.
Om man väljer att avveckla näringsverksamheten i bolaget och flyttar till Spanien, är detta enligt ett flertal rättsfall samt flera förhandsbesked inte en omständighet som ger väsentlig anknytning om övriga omständigheter är begränsat till svenskt medborgarskap. Tillgångarna i bolaget måste vara bankmedel eller kapitalplaceringar som inte ger inflytande over näringsverksamhet i Sverige.
Därefter kan man lyfta kapitalet genom utdelning till 15 % kupongskatt samt spansk kapitalbeskattning med avräkning för svensk kupongskatt.

Exempel
Utdelning                                              100 000 Euro
Kupongskatt 15 %                                 15 000 Euro
Inkomst av kapital Spanien
0 till 6000 euro 19 %                               1 140 Euro
6000 till 50 000 21 %                              9 240 Euro
50 000 till 100 000 23 %                       11 500 Euro
Summa spansk skatt                            21 880 Euro
Avdra för svensk kupongskatt           -15 000 Euro
Summa spansk skatt                              6 880 Euro
Svensk Kupongskatt                             15 000 Euro
Summerad skatt på utdelningen        21 880 Euro (21,8 %)
I detta fall behöver man inte vänta i fem år.