Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

En guide til den norskspanske skatteavtalen

This is a single blog caption

En guide til den norskspanske skatteavtalen

Skattemessig bosetting og dobbel skattemessig bosetting.

Om du er skattemessig bosatt i, og sentrum for dine personlige og økonomiske interesser ifølge skatteavtalen er fastsatt til Spania, kan Norge fortsatt anse deg skattemessig bosatt i Norge ifølge interne skatteregler.

Om dette er situasjonen er det skatteavtalen som fastsetter den endelige skattemessige bosetting og fordeler beskatningsretten. I disse tilfellene blir personen ikke skattemessig emigrert, men forblir skattemessig bosatt i Norge fra et norsk internrettslig perspektiv. Den praktiske forskjellen er for de fleste mindre da skatteavtalen til slutt fordeler beskatningsretten etter avtalens regler.

Inntekt av fast eiendom (Artikkel 6)

Inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer av fast eiendom (herunder inntekt av jordbruk eller skogbruk) som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

Om du er bosatt i Spania og har eiendom i Norge, har Norge beskatningsrett på eiendommen og inntekter som denne skaper.

Dividender (Artikkel 10)

 1. Dividender som utdeles av et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.
 2. Slike dividender kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor det selskap som utdeler dividendene er hjemmehørende og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til dividendene skal den skatt som ilegges ikke overstige:
 3. a) 10 prosent av dividendenes bruttobeløp hvis den virkelige rettighetshaver er et selskap som direkte eller indirekte innehar minst 25 prosent av kapitalen i det selskap som utdeler dividendene;
 4. b) 15 prosent av dividendenes bruttobeløp i alle andre tilfelle.

Bestemmelsene i dette punkt berører ikke skattleggingen av selskapet for så vidt angår den fortjeneste som dividendene utdeles av.

 1. Uttrykket «dividender» i denne artikkel betyr inntekt av aksjer, bergverksaksjer, stifterandeler eller andre rettigheter som ikke er gjeldsfordringer, med rett til andel i overskudd, samt inntekt av andre selskapsrettigheter som etter lovgivningen i den stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, er undergitt den samme skattemessige behandling som inntekt av aksjer.
 2. Bestemmelsene i punktene 1 og 2 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til dividendene er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, eller i denne annen stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og de rettigheter hvorav dividendene utdeles reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted.

I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

 1. Når et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat oppebærer fortjeneste eller inntekt fra den annen kontraherende stat, kan denne annen stat ikke skattlegge dividender utdelt av selskapet, med mindre dividendene er utdelt til en person bosatt i denne annen stat, eller de rettigheter som dividendene utdeles av reelt er knyttet til et fast driftssted eller et fast sted i denne annen stat, og kan heller ikke skattlegge selskapets ikke-utdelte overskudd selv om de utdelte dividender eller det ikke-utdelte overskudd består helt eller delvis av fortjeneste eller inntekt som skriver seg fra denne annen stat.

Utbytte fra et norsk selskap til en aksjeeier som er bosatt i Spania beskattes normalt sett med 15 % kildeskatt i Norge. Videre beskattes utbyttet som en kapitalinntekt i Spania med rett til kreditering av norsk kildeskatt.

Renteinntekter (Artikkel 11)

 1. Renter som skriver seg fra en kontraherende stat og utbetales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.
 2. Slike renter kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor rentene skriver seg fra og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til rentene skal den skatt som ilegges ikke overstige 10 prosent av rentenes bruttobeløp.

Ved inngåelsen av skatteavtalen fans det ikke lovhjemmel for uttak av kildeskatt av renter som utbetales til personer som bor utenlands. Om dette skulle forandre seg vil den øvre grensen  være 10 %. Renter er en kapitalinntekt i Spania og eventuell norsk kildeskatt krediteres.

Formues gevinst (Artikkel 13)

 1. Gevinst som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelse av fast eiendom som omhandlet i artikkel 6, og som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.
 2. Gevinst ved avhendelse av løsøre som utgjør driftsmidler knyttet til et fast driftssted som et foretak i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat. Dette gjelder også løsøre knyttet til et fast sted som en person bosatt i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat for utøvelse av selvstendige personlige tjenester. Det samme gjelder gevinst ved avhendelse av slikt fast driftssted (alene eller sammen med hele foretaket) eller av fast sted som nevnt.
 3. Gevinst oppebåret av et foretak i en kontraherende stat ved avhendelse av skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart eller løsøre knyttet til driften av slike skip eller luftfartøy, skal bare kunne skattlegges i denne stat.
 4. Inntekt ved avhendelse av aksjer eller andre sammenlignbare interesser i et selskap, hvis aktiva består helt eller hovedsakelig av fast eiendom, kan skattlegges i den kontraherende stat der aktivaene eller de viktigste aktivaene til selskapet befinner seg.
 5. Inntekt ved avhendelse av aksjer eller andre sammenlignbare interesser som utgjør en del av en vesentlig deltakelse i kapitalen i et selskap hjemmehørende i en av statene, kan skattlegges i denne stat. En person anses for å ha vesentlig deltakelse dersom han eier, alene eller sammen med nærstående, direkte eller indirekte, aksjer eller andre rettigheter, som til sammen gir rett til 25 prosent eller mer av aksjekapitalen eller sammenlignbare interesser i dette selskapet eller har rett til 25 prosent eller mer av fortjenesten fra dette selskapet.
 6. Gevinster som en fysisk person bosatt i en kontraherende stat oppebærer ved avhendelsen av aksjer eller andre selskapsrettigheter i et selskap hjemmehørende i den annen kontraherende stat, og gevinster ved avhendelsen av opsjoner eller andre finansielle instrumenter knyttet til slike aksjer eller rettigheter, bare skattlegges i denne annen stat, men bare hvis avhenderen har vært bosatt i denne annen stat på noe tidspunkt i løpet av de siste fem år umiddelbart forut for avhendelsen av aksjene, rettighetene, opsjonene eller finansielle instrumentene.
 7. Gevinst ved avhendelse av enhver annen formuesgjenstand enn de som er omhandlet i de foranstående punkter i denne artikkel, skal bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor avhenderen er bosatt.

For de fleste er punkt 6 den mest forekommende situasjonen. Norge har beskatningsrett på akkumulerte kapitalgevinster fram til utflytningsdagen. Beskatningsretten utløses om det finansielle instrumentet avhendes innen fem år etter utflytting. Likvidasjonsutbytte behandles på samme måte som avhendelse av aksjer.

Selvstendige personlige tjenester – (fritt yrke) (Artikkel 14)

 1. Inntekt som en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer gjennom utøvelse av et fritt yrke eller annen virksomhet av selvstendig karakter, skal bare kunne skattlegges i denne stat. Slik inntekt kan imidlertid også skattlegges i den annen kontraherende stat dersom:
 2. a) personen har et fast sted som regelmessig står til hans rådighet i den annen stat med hensyn til utførelsen av hans virksomhet; eller

 

 1. b) det er en fysisk person som oppholder seg i den annen stat i ett eller flere tidsrom som til sammen overstiger 183 dager i løpet av enhver tolvmånedersperiode som begynner eller slutter i det aktuelle inntektsåret; men bare så mye derav som kan tilordnes de tjenester som er utført i den annen stat.
 2. Uttrykket «fritt yrke» omfatter særlig selvstendig virksomhet av vitenskapelig, litterær, kunstnerisk, pedagogisk eller undervisningsmessig art, så vel som selvstendig virksomhet som lege, advokat, ingeniør, arkitekt, tannlege og revisor.

I det fall det noen bedriver fritt yrke i Norge fra Spania uten å ha ett fast driftssted / fast sted, eller representant på plass i Norge beskattes inntekten i Spania.

Uselvstendige personlige tjenester (lønnsarbeid) (Artikkel 15)

 1. Med forbehold av bestemmelsene i artiklene 16, 18 og 19 skal lønn og annen lignende godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid, bare kunne skattlegges i denne stat, med mindre lønnsarbeidet er utført i den annen kontraherende stat. Hvis arbeidet er utført der, kan godtgjørelse som skriver seg fra dette skattlegges også i denne annen stat.
 2. Uansett bestemmelsene i punkt 1, skal godtgjørelse som en person bosatt i en kontraherende stat mottar i anledning av lønnsarbeid utført i den annen kontraherende stat, bare kunne skattlegges i den førstnevnte stat, dersom:
 3. a) mottakeren oppholder seg i den annen stat i et eller flere tidsrom som til sammen ikke overstiger 183 dager i løpet av enhver tolvmånedersperiode som begynner eller slutter i det aktuelle inntektsåret; og
 4. b) godtgjørelsen er betalt av, eller på vegne av en arbeidsgiver som ikke er bosatt i den annen stat; og
 5. c) godtgjørelsen ikke belastes et fast driftssted eller et fast sted som arbeidsgiveren har i den annen stat.
 6. Uansett de foranstående bestemmelser i denne artikkel, kan godtgjørelse mottatt for lønnsarbeid utført om bord i et skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart av et foretak i en kontraherende stat, skattlegges i denne stat.
 7. Når en person bosatt i en kontraherende stat mottar godtgjørelse for lønnsarbeid utført om bord i et luftfartøy drevet i internasjonal fart av konsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), skal slik godtgjørelse bare kunne skattlegges i den kontraherende stat hvor mottakeren er bosatt.

Om en ansatt i et spansk selskap har utført arbeid i Norge som ikke overstiger 183 dager per beskatnings år, og at arbeidet ikke utføres gjennom et fast driftssted i Norge, beskattes inntekten i Spania.

Styregodtgjørelse (Artikkel 16)

Styregodtgjørelse og annet lignende vederlag som oppebæres av en person bosatt i en kontraherende stat, i egenskap av medlem av styret eller annet lignende organ i et selskap som er hjemmehørende i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

Norge har etter artikkel 16 beskatningsrett på styregodtgjørelse som utbetales til en person som er bosatt i Spania.

Pensjoner, livrenter og sosiale trygdeytelser (Artikel 18)

Pensjoner og annen lignende godtgjørelse og livrenter som skriver seg fra en kontraherende stat, og pensjoner og andre utbetalinger i henhold til det sosiale trygdesystem i en kontraherende stat som betales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, skal bare kunne skattlegges i denne annen stat.

Er du etter skatteavtalen bosatt i Spania har du krav på skattefritak, på pensjons eller uføreinntekt.

Dersom skattekontoret spør, må du sende inn «Residencia Fiscal en España.Convenio»

Formue (Artikkel 22)

 1. Formue som består av fast eiendom som omhandlet i artikkel 6, tilhørende en person bosatt i en kontraherende stat, og som ligger i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.
 2. Formue som består av løsøre som utgjør driftsmidler knyttet til et fast driftssted som et foretak i en kontraherende stat har i den annen kontraherende stat, eller av løsøre knyttet til et fast sted som en person bosatt i en kontraherende stat har til rådighet i den annen kontraherende stat for utøvelse av selvstendige personlige tjenester, kan skattlegges i denne annen stat.
 3. Formue som består av aksjer eller andre sammenlignbare interesser som utgjør en del av en vesentlig deltakelse i kapitalen i et selskap som er hjemmehørende i en av de kontraherende stater, kan skattlegges i denne stat. En person anses for å ha vesentlig deltakelse dersom han eier, alene eller sammen med nærstående, direkte eller indirekte, 25 prosent eller mer av aksjekapitalen eller tilsvarende interesser i dette selskapet eller har rett til 25 prosent eller mer av fortjenesten fra dette selskapet.
 4. Formue som består av aksjer eller andre sammenlignbare interesser i et selskap, hvis aktiva består helt eller hovedsakelig av fast eiendom, kan skattlegges i den kontraherende stat der aktivaene eller de vesentligste aktivaene til selskapet befinner seg.
 5. Formue som tilhører et foretak hjemmehørende i en kontraherende stat som består av skip eller luftfartøy drevet i internasjonal fart og løsøre knyttet til driften av slike skip eller luftfartøy, skal bare kunne skattlegges i denne kontraherende stat.
 6. All annen formue som tilhører en person bosatt i en kontraherende stat skal bare kunne skattlegges i denne stat.

For de fleste personer er punkt 6 av størst relevans. For en person som er bosatt i Spania og har verdipapirformue eller bankmiddel i Norge skjer beskatning av denne typen formue i Spania.

Unngåelse av dobbeltbeskatning (Artikkel 24)

I samsvar med reglene og med forbehold av begrensningene i de interne lover i de kontraherende stater (som over tid kan endres, dog uten å endre de her nevnte prinsipper):

 1. Når en person bosatt i en kontraherende stat oppebærer inntekt eller eier deler av formue som i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst kan skattlegges i den annen kontraherende stat, skal den førstnevnte kontraherende stat innrømme: i. som fradrag i den

 

 1. skatt som ilegges vedkommende persons inntekt et beløp som tilsvarer den inntektsskatt som er betalt i den annen kontraherende stat;
 2. som fradrag i den skatt som ilegges vedkommende persons formue et beløp som tilsvarer den formuesskatt som er betalt i den annen kontraherende stat på disse deler av formuen;
 3. fradrag for underliggende selskapsskatt skal gis i samsvar med de interne lover i hver av de kontraherende stater.

Slikt fradrag skal imidlertid ikke overstige den del av inntektsskatten eller formuesskatten, beregnet før fradrag er gitt, som kan henføres henholdsvis til den inntekt eller de samme deler av formue som kan skattlegges i den annen kontraherende stat.

 1. a) Når, i henhold til enhver bestemmelse i denne overenskomst, inntekt oppebåret eller formue eid av en person bosatt i en kontraherende stat er unntatt fra beskatning i denne stat, kan denne staten likevel ved beregningen av skatten på denne persons gjenværende inntekt eller formue ta i betraktning den unntatte inntekt eller formue.

Forenklet skal kreditmetoden tillempes når dobbel skatteplikt foreligger. Bostedslandet har ansvaret for å kreditere kildeskatt som er betalt i den andre staten. Taket for kreditering utgjøres av beskatningen i bostedslandet.