Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Utbytte og likvidering av selskap ved flytting til Spania

This is a single blog caption

Utbytte og likvidering av selskap ved flytting til Spania

Antallet personer som velger å bosette seg i varmere strøk øker stadig. Dette er både personer som velger å pensjonere seg og personer som flytter ut for å arbeide. Kombinasjonen av dagslys, plussgrader, lave priser og et fordelaktig skatte-nivå framstår som lokkende for de fleste.

Foruten det helt åpenbare, kan det finnes flere skattemessige fordeler ved å flytte til Spania i forbindelse med avvikling av næringsvirksomhet i Norge.

Det finnes mange flinke entreprenører i Norge som gjennom et langt yrkesliv har akkumulert betydelige verdier i selskapene sine. Noen av selskapene selges og får nye eiere, men hoveddelen avvikles gjennom likvidasjon når eieren går av med pensjon.

Beskatningen ved exit oppleves av mange som tøff med tanke på den risiko og verdiskapning som næringsvirksomheten har skapt.

Alle fysiske personer som er skattemessig bosatt i Norge blir beskattet etter aksjonærmodellen, dette skjer uansett om exit skjer gjennom salg av aksjer eller gjennom likvidasjon og likvidasjonsutbytte.

Beskatning av likvidasjonsutbytte blir behandlet som salg av aksjer. Grunnen til dette er at det skjer en forandring i eierforholdet av aksjene.

Utbytte av selskapets gevinst til aksjeeier baseres ikke på forandring i eierskap av deleierrettigheten og behandles annerledes om utbyttet gis til en fysisk eier som er bosatt i Spania.

Aksjonærmodellen

Denne gjelder for personlige aksjonærer/andelseiere som er skattemessig bosatt i Norge. I tillegg gjelder den for dødsbo, administrasjonsbo som tilhører en fysisk person og konkursbo der skyldner er en fysisk person.

Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk for et skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig inntekt. Ved beregning av skattepliktig utbytte/gevinst benyttes begrepene “skjermingsgrunnlag”, “skjermingsrenten” og “skjermingsfradrag”.

Skatt på alminnelig inntekt er 22 % for beskatningsåret 2020.

Dette tilsvarer at samlet skattesats er 46,7 prosent for selskap og eier, utbyttet sett under ett. Skatten på utbyttet isolert sett blir 31,68 prosent.

Dersom du i stedet tar ut utbyttet som lønn, vil den totale skatteprosenten være mellom 30,2 og 46,4 prosent, og selskapet vil i tillegg måtte betale arbeidsgiveravgift.

Skjermingsfradrag = (Skjermingsgrunnlag * skjermingsrenten)

Personlig aksjonær bosatt i utlandet har plikt til å betale skatt av utbytte som er utdelt fra selskap hjemmehørende i Norge (kildeskatt). Personlige aksjonærer som er skattemessig bosatt i annen EØS-stat, har krav på fradrag for skjerming etter de samme regler som aksjonærer bosatt i Norge. Det er et vilkår at utbyttet er lovlig utdelt fra selskap som er hjemmehørende i Norge. Ved gjennomføringen av trekk og utligning av kildeskatt skal det ikke tas hensyn til skjermingsfradraget. Når trukket kildeskatt er høyere enn den skatt som aksjonæren skal betale på utbytte etter skjerming etter interne norske regler, kan du søke om å få refundert for mye betalt kildeskatt.

Den finnes helt klart en fordel med å vente med utbytte og likvidasjon til den skattepliktige er flyttet til Spania. Om flytting planlegges i god tid og gjøres riktig kan resultatet bli en lavere beskatning etter skatteavtalens regler.

Eksempel.

 1. Selskapets siste år med aktiv næringsvirksomhet og økonomisk aktivitet er beskatningsåret 2021. Den 31/12 2021 har all næringsvirksomhet og økonomisk aktivitet opphørt. Selskapets inventarer og driftsmidler er solgt og selskapets aktiva består av bankmidler. Selskapets faste driftssted eller faste sted i Norge avvikles.
 2. Den 1/1/2022 flytter selskapets eier til Spania, og etter skatteavtalen er den skattepliktige fra denne dato bosatt i Spania. Personen registreres manuelt hos den spanske skattemyndigheten og etter 183 dager i Spania bekreftes skattemessig bosetting i Spania gjennom «Residencia Fiscal en España.Convenio».
 3. 1/5/2022 sender selskapet inn skattemelding og selskapets skatt for virksomhetsåret 2021 betales på høsten 2022.
 4. Første januar 2023 bestemmer generalforsamlingen at fri egenkapital skal deles ut til aksjeeier.

Skatt på utbytte til fysisk person som bor i Spania reguleres i skatteavtalens artikkel 10.

1.Dividender som utdeles av et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat til en person bosatt i den annen kontraherende stat, kan skattlegges i denne annen stat.

 1. Slike dividender kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor det selskap som utdeler dividendene er hjemmehørende og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis mottakeren er den virkelige rettighetshaver til dividendene skal den skatt som ilegges ikke overstige:
 2. a) 10 prosent av dividendenes bruttobeløp hvis den virkelige rettighetshaver er et selskap som direkte eller indirekte innehar minst 25 prosent av kapitalen i det selskap som utdeler dividendene;
 3. b) 15 prosent av dividendenes bruttobeløp i alle andre tilfelle. Bestemmelsene i dette punkt berører ikke skattleggingen av selskapet for så vidt angår den fortjeneste som dividendene utdeles av.
 4. Uttrykket «dividender» i denne artikkel betyr inntekt av aksjer, bergverksaksjer, stifterandeler eller andre rettigheter som ikke er gjeldsfordringer, med rett til andel i overskudd, samt inntekt av andre selskapsrettigheter som etter lovgivningen i den stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, er undergitt den samme skattemessige behandling som inntekt av aksjer.
 5. Bestemmelsene i punktene 1 og 2 får ikke anvendelse når den virkelige rettighetshaver til dividendene er bosatt i en kontraherende stat og utøver forretningsvirksomhet gjennom et fast driftssted i den annen kontraherende stat hvor det utdelende selskap er hjemmehørende, eller i denne annen stat yter selvstendige personlige tjenester fra et fast sted der, og de rettigheter hvorav dividendene utdeles reelt er knyttet til det faste driftssted eller det faste sted. I så fall får bestemmelsene i henholdsvis artikkel 7 eller artikkel 14 anvendelse.

Norsk beskatning av utbytte til en fysisk person som bor i Spania beskattes med 15 % kildeskatt etter reglene i Artikkel 10: 2b. Disse beskatningsreglene tillempes ikke om selskapet utøver forretningsvirksomhet eller gjennom økonomisk aktivitet yter personlige tjenester gjennom fast sted, og utbyttet er knyttet til det sted hvor forretningsvirksomhet eller personlige tjenester ytes (punkt 4).

Da selskapets forretningsvirksomhet og fast driftssted/fast sted er avviklet beskattes utbyttet med 15 % kildeskatt i Norge. Dette i henhold til skatteavtalens artikkel 10:2b.

 1. Den 1/3/2023 beslutter generalforsamlingen om likvidasjon. Det skattepliktige likvidasjonsutbyttet blir null da fri egen kapital er utbetalt som utbytte til aksjeeier.

Beskatning av utbyttet i Spania.

Beskatning av fysisk person som flytter til Spania, og som ikke har vært bosatt i Spania de siste 10 beskatningsår kan skje etter to ulike modeller.

 1. Sedvanlig beskatning
 2. Spesialregime (Beckham Law)

Sedvanlig skatt i Spania.

Utbyttet behandles som en kapitalinntekt i Spania og beskattes etter følgende tabell beskatningsår 2020.

0 til 6000 Euro 19 % 1 140 Euro
6000 til 50 000 Euro 23 % 10 120 Euro
50 001 til 200 000 Euro 26 % 39 000 Euro

 

Skatt på 7,8 millioner kroner i utbytte til aksjeeier i Norge sammenlignet med skatt etter skatteavtalen og spansk kapitalbeskatning. Eksemplet er beregnet med en vekslingskurs på 10 kroner. 7 800 000 kroner = 780 000 euro

Ved sedvanlig beskatning og med en vekslingskurs på 10 kroner blir forskjellen 550 440 kroner mindre i skatt i Spania.

I tillegg bør man ta hensyn til at det ikke utgjør kildeskatt på pensjonsutbetalinger fra Norge og at den spanske skatten på pensjonsinntekter er noe lavere enn ved beskatning i Norge.

Beckham Law?

Da den kjente fotballspilleren David Beckham flyttet til Madrid innførte spanske myndigheter en spesiell skatteregel som under visse forutsetninger er svært fordelaktig.

De som får innvilget beskatning etter spesialregimet beskattes bare for arbeids og kapitalinntekter fra det spanske territoriet. Alle andre inntekter og formue som den skattepliktige har i andre land er skattefri. Dette betyr at et utbytte fra Norge bare beskattes med 15 % kildeskatt. Pensjon, kapital og formue fra andre land er unntatt fra beskatning i 6 år etter innflytting.