Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Skattemessig bosatt i Spania

This is a single blog caption

Skattemessig bosatt i Spania

Skattemessig bosetting defineres i nasjonal skattelov. Disse reglene er ikke harmonisert og resulterer ofte i dobbel skattemessig bosetting. Dette betyr at samme person, ifølge spanske og norske regler, kan være skattemessig bosatt i begge stater samtidig.

Foreligger det dobbel skattemessig bosetting er skatteavtalens hovedoppgave å fastsette bosettingen til en stat i enighet med skatteavtalens regler.

Noe av informasjonen nedenfor er hentet fra skatteetatens hjemmeside og reflekterer derfor det som etaten anser som relevant informasjon.

Personer som bor i Norge er skattepliktige til Norge for alle inntekter og eiendeler i Norge og i alle andre land.

F.eks. bankkontoen i Spania og renteinntektene på denne.

Flytting fra Norge endrer ikke automatisk skatteplikten til Norge. Utvandring i folkeregisteret har ingen betydning for skatteplikten. Medlemskap/opphør av medlemskap i folketrygden har heller ingen betydning for skatteplikten

Vilkår for skattemessig emigrasjon og opphør av skatteplikt som bosatt i Norge

 • Du må ta fast opphold i utlandet
 • Du må ikke oppholde deg i Norge i mer enn 61 dager i året
 • Du eller dine nærstående må ikke disponere bolig i Norge

Vilkårene må oppfylles i tre år på rad etter det året du flytter ut. Personer som flytter fra Norge, er skattepliktige som bosatte til Norge i minst 4 år fra utflytting. Det året du flytter + 3 år til.

Når blir du igjen skattemessig bosatt i Norge?

Hvis du oppholder deg i Norge i mer enn 183 dager i enhver 12-månedersperiode eller mer enn

270 dager i enhver 36-månedersperiode (i gjennomsnitt 90 dager per år i tre år).

Kan du eie bolig i Norge når du er skattemessig emigrert?

Ja, du kan kjøpe bolig eller fritidsbolig i Norge uten at det påvirker din skattemessige status som emigrert. Ifølge en dom i HD er det muligheten til å disponere bolig i Norge som gir skattemessig bosetning. Om boligen er utleid anses man ikke ha disposisjonsrett til boligen. Ifølge dommen var personen ansett bosatt der han bodde med sin familie.

Norge har rett å ta ut formueskatt på eiendom i Norge, den norske skatten kan i henhold til skatteavtalen avregnes / krediteres i Spania.

Skatteplikt før du er skattemessig emigrert.

 • Skatteplikt til Norge for alle inntekter og all formue (i Norge og i andre land) på samme måte som når du bodde i Norge.
 • Plikt til å levere en fullstendig utfylt skattemelding.

Skatteplikt etter at du er skattemessig emigrert.

 • Skatteplikt til Norge bare for visse typer inntekt og formue.
 • F.eks. pensjon, uføreytelser, fast eiendom i Norge, aksjeutbytte fra norske selskaper.
 • Plikt til å levere skattemelding for det som er skattepliktig til Norge.

Skatteplikten til Norge begrenses av skatteavtalen mellom Norge og Spania.

Når blir du skattepliktig som bosatt i Spania?

Om du ikke har tidligere har vært bosatt i Spania, inntreffer den ubegrensede skatteplikten etter bosetningsprinsippet når du har oppholdt deg i Spania i mer enn 183 dager i løpet av inntektsåret. Oppholdet behøver ikke være sammenhengende.

Skatteavtalen.

Skatteavtalen mellom Norge og Spania har regler som skal sørge for at du ikke blir skattelagt for samme inntekt eller formue både i Norge og i Spania (dobbeltbeskatning). I tillegg har den regler om fastsettelse av ditt bostedsland, disse regler finns i artikkel 4.

Skattemessig bopel 1. I denne overenskomst betyr uttrykket «person bosatt i en kontraherende stat» enhver person som i henhold til lovgivningen i denne stat er skattepliktig der på grunnlag av domisil, bopel, sete for ledelsen eller ethvert annet lignende kriterium, og omfatter også staten selv og dens lokale eller regionale forvaltningsmyndigheter. Men uttrykket omfatter imidlertid ikke noen person som er skattepliktig i denne stat bare på grunnlag av inntekt fra kilder i eller formue som befinner seg i denne stat. 2. Når en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 er bosatt i begge kontraherende stater, skal hans status avgjøres etter følgende regler:

 1. a) han skal anses for bosatt bare i den stat hvor han disponerer fast bolig. Hvis han disponerer fast bolig i begge stater, skal han anses for bosatt i den stat hvor han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene);
 2. b) hvis det ikke kan bringes på det rene i hvilken stat han har sentrum for livsinteressene, eller hvis han ikke disponerer en fast bolig i noen av dem, skal han anses for bosatt bare i den stat hvor han har vanlig opphold;
 3. c) hvis han har vanlig opphold i begge stater eller ikke i noen av dem, skal han anses for bosatt bare i den stat hvor han er statsborger;
 4. d) hvis han er statsborger av begge stater eller ikke av noen av dem, skal de kompetente myndigheter i de kontraherende stater avgjøre spørsmålet ved gjensidig avtale.
 5. Når en annen person enn en fysisk person ifølge bestemmelsene i punkt 1 anses for hjemmehørende i begge kontraherende stater, skal den anses for hjemmehørende i den stat hvor den virkelige ledelse har sitt sete.

I de fleste fall fastsettes skattemessig bosetning i henhold til artikkel 4 a.

 1. a) han skal anses for bosatt bare i den stat hvor han disponerer fast bolig. Hvis han disponerer fast bolig i begge stater, skal han anses for bosatt i den stat hvor han har de sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene);

Fordeling av retten til å skattlegge etter skatteavtalen.

Pensjon og uføreytelser skal bare skattlegges i bostedslandet.

Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Norge har regler om kildeskatt på pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge. Den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen, skal trekke 15 % skatt av bruttoinntekten. Disse reglene gjelder for alle personer som er skattemessig emigrert fra Norge og for de som aldri har bodd i Norge.

Skattefritak avseende pensjoner i Norge etter skatteavtalen mellom Norge og Spania.

Dette er regulert i skatteavtalens artikkel 18.

«Pensjoner, livrenter og sosiale trygdeytelser Pensjoner og annen lignende godtgjørelse og livrenter som skriver seg fra en kontraherende stat, og pensjoner og andre utbetalinger i henhold til det sosiale trygdesystem i en kontraherende stat som betales til en person bosatt i den annen kontraherende stat, skal bare kunne skattlegges i denne annen stat»

Er du etter skatteavtalen bosatt i Spania dokumenteres dette med «Residencia Fiscal en España. Convenio» Dette dokumentet får man av spanske skattemyndigheter når man er registrert som skattemessig bosatt i Spania, eller når man har sendt inn spansk skattemelding. Anbefalingen er å registrere seg som skattemessig bosatt i Spania ved innflytting, og be om dette dokument i god tid.

Hvis du ikke leverer skattemeldingen, vil du skattlegges med 15 % kildeskatt på pensjoner/uføreytelser.

Er du bosatt i Spania etter skatteavtalen har du krav på skattefritak på pensjons eller uføreinntekt.

Dersom skattekontoret spør, må du sende inn «Residencia Fiscal en España. Convenio»