Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Skatterättsnämnden lämnar förhandsbesked om väsentlig anknytning vid flytt till Spanien.

This is a single blog caption

Skatterättsnämnden lämnar förhandsbesked om väsentlig anknytning vid flytt till Spanien.

Bakgrund

För några månader sen fick vi en förfrågan om att utreda huruvida ägande av ett svenskt aktiebolag utan näringsverksamhet, är en omständighet som ger väsentlig anknytning och obegränsat skattskyldighet till Sverige. Detta i samband med permanent flytt till Spanien.
När en företagare efter ett långt yrkesliv väljer att pensionera sig väljer många att avveckla näringsverksamheten och lägga bolaget vilande i fem år. Skälet till detta är att företagaren enligt nuvarande skatteregim efter fem år kan lyfta ut bolagets kapital till 25 % beskattning. Upplägget kallas även 5/25 bolag.

Hur påverkas upplägget vid flytt till Spanien?
Under nuvarande skatteavtal mellan Sverige och Spanien är det avgörande att avveckla alla omständigheter som kan ge väsentlig anknytning till Sverige efter flytten. Skälet till detta är att skatteavtalet saknar en regelstyrd regim för att fastställa hemvist när väsentlig anknytning föreligger.
Frågan är då om ägandet av ett svenskt aktiebolag är en omständighet som ger väsentlig anknytning till Sverige, övriga omständigheter är begränsat till svenskt medborgarskap.
Inkomstskattelagen kap 3:7 anger en rad omständigheter som kan ge väsentlig anknytning till Sverige efter man är utflyttad.
Inflytande över näringsverksamhet i Sverige är en omständighet som ger väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet i Sverige.

Ett företags verksamhet kan delas in i två olika delar.
• Första delen är den verksamhet som är nödvändig för att driva bolaget, bokföring, redovisning av skatte etc.
• Den andra delen är själva näringsverksamheten, detta är den kommersiella verksamheten som syftar att genererar inkomster.

När man avvecklar näringsverksamheten men behåller bolaget och verksamheten begränsar sig till det som är tvingande för att upprätthålla bolaget anses bolaget som vilande.
Ett flertal förhandsbesked och rättsfall anser att ägandet av ett bolag utan näringsverksamhet inte är en omständighet som leder till väsentlig anknytning.
Då alla fall är olika kontaktade vi skatteverket för ett utlåtande, SKV var något otydlig om det förelåg väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet i Sverige efter flytt till Spanien.
Då bedömningen avvek från et flertal liknande förhandsbesked och likartade rättsfall valde vi att begära ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.