Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Guide till skatteavtalet mellan Sverige och Spanien (fysiska personer)

This is a single blog caption

Guide till skatteavtalet mellan Sverige och Spanien (fysiska personer)

Detta är en förenklad guide till skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. Syftet är att belysa hur olika inkomster behandlas enligt skatteavtalet för svenska medborgare som flyttar till Spanien. Inledningsvis redogörs det för utmaningen att fastställa hemvist när väsentlig anknytning föreligger, texten fokuserar enbart på fysiska personer.
Tillämpning av skatteavtalets regleringar blir aktuellt när båda staterna enligt intern lagstiftning samtidigt har ett konkurrerande skatteanspråk på samma inkomst eller tillgång.
För de flesta svenska medborgare inträffar dubbelt skatteanspråk när man köper semesterbostad i Spanien och är skriven i Sverige. Ur ett svenskt perspektiv är man i detta fall obegränsat skattskyldig i Sverige och beskattas enligt hemvist-principen. Ur ett Spanskt perspektiv finns ett begränsat skatteanspråk som avser tillgångar och inkomster som har sin källa på det spanska territoriet.
Om en person som är bosatt i Sverige hyr ut eller har en kapitalvinst från försäljning av fast egendom i Spanien, har Spanien beskattningsrätt på dessa inkomster enligt källstatsprincipen. Samtidigt har Sverige har ett obegränsat skatteanspråk på alla inkomster då personen är bosatt i Sverige. Nu föreligger dubbelt skatteanspråk.
Syftet med skatteavtalet är att undanröja dubbel beskattning och anger därför vilka metoder som ska tillämpas. Metoderna variera mellan olika inkomsttyper. I detta exempel hade personen sin skatterättsliga hemvist i Sverige och Spanien var källstat. När en person har sin skatterättsliga hemvist enbart i en stat anger skatteavtalet en tydlig regelstyrd regim för beskattningen, oavsett om man har sin hemvist i Sverige eller i Spanien.
Det kan dock uppstå situationer där personer har dubbel hemvist samtidigt.
En svensk medborgare som flyttar från Sverige till Spanien och under beskattningsåret bor mer än 6 månader i Spanien, men samtidigt har väsentlig anknytning till Sverige som leder till obegränsat skattskyldighet i Sverige, har dubbel hemvist.
För att tillämpa skatteavtalets metodartikel för undanröjande av dubbel beskattning måste man först enligt avtalets regler fastställa hemvisten till en stat, när dubbel hemvist föreligger.
I detta fall har skatteavtalet en mycket konstig regel som gör det omöjligt att på förhand beräkna hemvistet enligt en regelstyrd regim. De tre första åren efter utflytt ska hemvistet fastställas genom överenskommelse mellan skattemyndigheterna när dubbel hemvist föreligger. Vilka övervägningar som ska läggas till grund för en uppgörelse anges inte i en regelstyrd regim.
Om man tittar på inledande text i artikel 24 punkt 1 (metodartikel för undanröjande av dubbel skatt)
”Om person med hemvist i en avtalsslutande stat” så framgår det mycket tydligt att metodartikeln förutsätter att hemvisten är fastställd till en stat. Enligt punkt 1 är hemviststaten skyldig att avräkna skatt betald i källstaten. Om hemvist inte är fastställd till en stat kan ingen avräkna skatt som är betald i källstaten då ingen vet vilken stat som är källstat.
I propositionen till skatteavtalet uttalade riksskatteverkets författare följande ”ur ett svenskt perspektiv kommer man inte släppa på skatteanspråket även om detta framstår som rimligt”. Vidare finns det inget krav på att uppgörelse ska nås. I dessa fall beskattar båda staterna fullt ut och avtalets metodartikel kan inte tillämpas då hemvistet inte är fastställt. Skatterättsnämnden kan inte prova ärendet då det inte finns några regler att prova, och skattemyndigheten behandlar inte ärendet för man har betalat spansk skatt.
Möjlighet till förhandsuppgörelse om fastställande av hemvist finns inte. Slutligen hamnar ärendet i ett skiljedomsförfarande och det kan ta upp till fyra år innan övningen är klar. Under tiden är det full skatt på båda sidor, utan rätt att tillämpa skatteavtalets metod artikel för undanröjande av dubben skatt.
Att denna möjlighet finns i ett skatteavtal är mycket märkligt, än mer märkligt är oviljan att ändra detta. Denna regel (artikel 4 punkt 3) finns endast i det svensk-spanska avtalet.
Vi har ett antal gånger varit i kontakt med finansdepartementet i frågan. Departementet anger att det pågår förhandlingar med Spanien om ett reviderat avtal, när detta påräknas vara klart, förväntat utfall, eller ett svenskt ställningstagande vill myndigheten inte uttala sig om.
Från Spansk sida har det än så länge varit begränsat med information.