Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Spelreglerna förändras på världens näst största aktiemarknad.

This is a single blog caption

Spelreglerna förändras på världens näst största aktiemarknad.

Fotbolls-supportrar tenderar att vara något onyanserade i stödet av sina favoritlag. En Hammarby supporter har sällan en balanserad syn på Djurgården. All negativ information bekräftar fiendebilden, eventuell positiv information stämplas som propaganda.

Att etablera en balanserad syn på Kina bjuder på en liknande utmaning för oss västerlänningar. Vi har i stor utsträckning en medfödd ideologisk fiendebild. Därför har vi stora utmaningar med att etablera en balanserad syn på den gula draken.

Västliga ekonomier kommer i ökande grad vara beroende av den ekonomiska utvecklingen i Kina. Därför växer behovet av en god förståelse av landet. Den medfödda fiendebilden utgör dock ett betydande hinder.

Sen början av åttiotalet när Deng Xiaoping började öppna upp och reformera ekonomin, har myndigheterna haft ett metodisk fokus på att lyfta levnadsstandarden för befolkningen. Enligt Världsbanken har Kina lyckats lyfta 850 miljoner människor ut av extrem fattigdom. Arbetet med att etablera en kapitalmarknad var en central del av en omfattande ekonomisk reform som påbörjades tidigt på åttiotalet. Den kinesiska kapitalmarknaden har ett syfte, den är ett verktyg för att allokera kapital till verksamheter som genererar arbetstillfällen, och som i sin tur genererar inkomster och lyfter levnadsstandarden.

Primärmarknaden blev etablerad tidigt på åttiotalet genom att statsägda företag emitterade obligationsliknande delägarrätter i utbyte mot kapital. Till att börja med hade delägarrätterna en fixerad löptid med löpande och förutbestämda kuponger. Vid löptiden slut återbetaldes nominella belopp.

Det skulle ta flera år för sekundärmarknaden etablerades, först i december 1990 öppnade Shanghai och Shenzhen börserna. 6 bolag noterades i Shanghai och två bolag var noterades på Shenzhen börsen. På relativ få år har den kinesiska aktiemarknaden vuxit till att bli världens näst största efter USA.

Båda börserna drivs, kontrolleras och administreras av China Securities Regulatory Commission (CSRC).  En börsintroduktion (IPO) studeras noggrant och omges av tuffa krav innan den beviljas. År 2020 var den genomsnittliga processen för en IPO 576 dagar. Trots detta har den kinesiska aktiemarknaden från den första börsnoteringen med åtta bolag i december 1990 vuxit kraftigt. Vid utgången av mars 2021 fans det 2 397 noterade bolag på SZSE, och 1 882 noterade bolag på SSE.

Privatpersoner äger drygt 80 % av aktierna på fastlandsbörserna. Detta ställer stora krav på kontroller innan ett bolag noteras. När CSRC beviljar en börsintroduktion garanterar myndigheten ordning och reda hos bolaget som noteras. Detta fungerar som ett konsumentskydd för investerarna. Om ett företag inte lever upp till löpande rapporteringskrav eller på annat sätt inte uppfyller ställda krav, får bolaget en särskild markering i börslistorna.

Den rigorösa kontrollmekanismen och kravet om 3 års lönsamhet över en viss nivå har skapat höga kapitalkostnader för kinesiska företag. Bolag som ALIBABA har därför noterats i Hongkong och USA.

Arbetande kapital i kinesiska företag har i huvudsak finansierats via banksystemet. Banksystemet står för 70 % av kreditgivningen, vilket är högt i jämförelse med exempelvis USA där siffran är 30 %.

Små företag och enskilda firmor tvingas att ta upp privata lån för att finansiera verksamheten. Denne skuld ingår därför när hushållens totala skulder redovisas. Rensar man siffrorna för detta uppgår hushållens skulder till 46 % av Kinas BNP. Detta är mycket lågt jämfört med skandinaviska länder. Trots den relativt låga nivån uppmärksammas detta av myndigheterna, och får särskilt utrymme i stabilitetsrapporter.

“We need to be highly vigilant of debt sustainability and potential risks due to surging household leverage. Should businesses expand their production in response to credit-driven consumption demands, the problem of overcapacity will arise when household debt builds up and the consumer-debtors can no longer repay their debt. This is inconsistent with the need for high-quality development”.

Förra året beslutade myndigheterna om ett registreringsbaserat system för börsnoteringar, bolag som inte uppvisat lönsamhet tillåts notering. Syftet var att effektivisera kapitalallokering inom den reala ekonomin. Det registreringsbaserade systemet medför lägre kostnader för kapital och minskar företagens beroende av banksystemet.

I samband med detta infördes det konsumentskyddsregler som påminner mycket om den europeiska motsvarigheten. Investmentbanker, revisionsbyråer och andra aktörer som anlitas vid börsintroduktioner har fått ett betydligt högre ansvar avseende validiteten i bolagsrapporter. Igen handlar alt om stabilitet och långsiktighet.

Från myndighetsnivå önskar man ett större institutionellt och utländsk ägande, utländska ägande av finansiella företag kan numera vara hundra procent. Dock finns det exempel på utländska investmentbanker som väljer att fortsätta delat ägarskap med kinesiska aktörer. UBS är ett exempel på detta.

I teorin finns det begränsningar i gränsöverskridande kapitalförden, men så långt finns det inga exempel där detta har varit ett hinder. Internationella investmentbanker på plats ser inte detta som ett problem.

Kina har ett metodiskt fokus på realekonomisk utveckling. Allt handlar om att öka levnadsstandarden hos befolkningen, och långsiktig stabilitet. Syftet med det nya registreringsbaserade systemet för börsintroduktioner är att effektivisera allokeringen av kapital till bolag som har förutsättningar att utveckla den reala ekonomien.

Tillsammans med rigorösa regulatoriska ramar finns det betydande incitament för att äga små och medelstora företag. Tittar vi på förra årets börsintroduktioner på SZSE, rörde samtliga bolag sig med över 40 % från issuing till stängning första handelsdag. Bolagen noteras med en betydligt högre rabatt jämfört med noteringar på västliga börser.

På mindre regionala börser finns det drygt 100 000 noterade bolag. Många av dessa kommer högst sannolikt noteras på de nationella börserna. I tillägg till detta kanaliseras det betydande resurser till forskning och utvecklig avseende framtidsteknologi, och framgångsrika projekt in-kuberas ofta via börsintroduktioner.

Små och medelstora företag i Kina har en betydande uppsida i åren som kommer.