Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

Möjliga skatteregimer vid flytt till Spanien.

This is a single blog caption

Möjliga skatteregimer vid flytt till Spanien.

Med bakgrund i förfrågningar om en förenklad bild i tabellform av olika skatterregimer vid flytt till Spanien, har vi sammanställt nedan text.

Innehåll.

  1. Skatterättslig hemvist i Sverige, och fast egendom i Spanien.
  2. Dubbel skatterättslig bosättning på grund av väsentlig anknytning enligt inkomstskattelagen.
  3. Skatterättslig hemvist i Spanien och begränsad skattskyldighet i Sverige.
  4. Skatterättslig hemvist i Sverige på grund av väsentlig anknytning, och Beckham Law i Spanien.
  5. Skatterättslig hemvist i Spanien utan väsentlig anknytning till Sverige, endast spanska arbetsinkomster och Beckham Law i Spanien.

1. Skatterättslig hemvist i Sverige, och fast egendom i Spanien.

Skattesituation för en svensk medborgare som är bosatt och arbetar i Sverige, samt äger fast egendom i Spanien. I övrigt har personen inga andra tillgångar i Spanien. Personen beskattas i Sverige enligt hemvistprincipen med ett obegränsat skatteanspråk då personen enligt inkomstskattelagen har sin skatterättsliga hemvist i Sverige. Spanien beskattar enligt källstatsprincipen och har ett begränsat skatteanspråk då personen enligt spansk skattelagstiftning inte har sin skatterättsliga hemvist i Spanien.

2. Dubbel skatterättslig bosättning grund av väsentlig anknytning enligt inkomstskattelagen.

En svensk medborgare som flyttar till Spanien, och enligt spansk skattelagstiftning har sin skatterättsliga hemvist i Spanien och obegränsad skattskyldighet i Spanien.

Personen har samtidigt efter en helhetsbedömning av inkomstskattelagens regler, väsentlig anknytning till Sverige och därför ett obegränsat svenskt skatteanspråk.

I den perfekta världen skal skatteavtalet lösa dubbel beskattning genom att avtalets regler fastställer hemvisten till en stat. Genom fastställande av hemvisten till en stat kan skatteavtalets metodartiklar för undvikanden av dubbel beskattning tillämpas. Huvudregeln är att hemviststaten har ansvaret för att undanröja dubbel beskattning. Det finns dock flera metoder som avviker från huvudregeln i det svensk spanska skatteavtalet.

Då dubbel skattemässig bosättning inträffar genom väsentlig anknytning skal hemvisten inte fastställas enligt reglerna i artikel 4.2 men genom en överenskommelse mellan kompetenta myndigheter (4.3).

Detta förfarande fungerar i praktiken inte och det kan ta upp till 4 år innan en överenskommelse blir fastställd i et skiljedomsförfarande. Enligt propositionen till skatteavtalet framgår det tydligt att man från svensk sida inte kommer släppa det obegränsade skatteanspråket även om detta framstår som det ända rimliga. Problemen för den enskilde som uppstår beskrivs utförligt i skatteavtalets proposition. Resultatet är dubbel beskattning utan rätt att tillämpa skatteavtalets metodartiklar för undvikande av dubbel skatt.

Propositionen.

”Riksskatteverket anser att bestämmelsen i art. IV punkt 3 medför rättsosäkerhet och att den dessutom är ohanterlig från administrativ synpunkt. Verket framhåller också att det för den enskilde måste framstå som otillfredsställande att inte i förväg kunna beräkna sitt skatterättsliga hemvist.

Det är alltså normalt inte meningen att frågan om dubbelt hemvist skall lösas med ledning av reglerna i art. IV punkt 2, även om detta undantagsvis kan vara motiverat. Den situationen kan alltså uppkomma att fråga om dubbelt hemvist inte kan lösas utan den skattskyldige kommer att anses ha hemvist i båda staterna. I sådant fall tillämpas avtalet på svensk sida som om den skattskyldige enligt avtalet har haft hemvist i Sverige och inte i Spanien.

Avräkning får emellertid ske endast för sådan spansk skatt som skulle ha fått tas ut enligt avtalet om den skattskyldige inte haft hemvist i Spanien

Spansk skatt som har utgått på grund av att den skattskyldige enligt spansk lagstiftning är bosatt i Spanien får inte avräknas”

Konklusionen är att säkerställa att det inte finns några omständigheter som efter en helhetsbedömning av inkomstskattelagens regler leder till väsentlig anknytning innan personen flyttar.

Då det för den enskilde kan vara svårt att överblicka sin nya skattesituation rekommenderar vi att göra en konkret utredning som i en helhetsbild beskriver den nya situationen efter flytten till Spanien.