Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital etterstreber å ha en oppdatert hjemmeside med korrekt og relevant informasjon. Lover og regler forandres ofte, så deler av materialet kan være ufullstendig og/eller inneholde feil.

Informasjonen på denne nettsiden utgjør ikke individuelle råd eller anbefalinger i spesifikke saker. Tekster og beskrivelser er tenkt som allmenn informasjon. Haga Kapital Financial Services påtar seg ikke ansvar for bruk av informasjonen i spesifikke saker. Lenker til andre nettsider er bare for informasjon, og Haga Kapital tar ikke ansvar for innhold på andre nettsider.

Artikler og tekster som produseres av Haga Kapital, og som publiseres på hjemmesiden, er Haga Kapitals eiendom. Foruten bruk som er tillatt i henhold til tvingende lov, kreves Haga Kapitals skriftlige samtykke for kopiering, spredning og annen bruk av publisert materiale.

Mandag-Fredag : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com

I dagarna publiceras siffror som ingår i Spanska nationalräkenskaper för helåret 2018.

This is a single blog caption

I dagarna publiceras siffror som ingår i Spanska nationalräkenskaper för helåret 2018.

Statsskulden

Skuldsättningsgraden för Spanska Statsskulden föll med 1,1 % under förra året. BNP för 2018 slutade på drygt 1 208 MRD euro och statsskulden var vid utgången av året 1 171 MRD Euro. Skuldsättningsgraden blir således 96,94 % av BNP. I nominella termer ökade skulden något men då expansionen i ekonomien var starkare blev belåningsgraden lägre.

Underskottet i socialförsäkringssystemet var huvudförklaringen till den nominella skuldökningen, vilket i sig drivs av högre och ofinansierade pensionsåtaganden. En effekt av flera personer i jobb som bidrar med arbetsgivaravgifter till socialförsäkringssystemet samt att färre personer får bidrag gör at vi närmar oss balans i socialförsäkringen under året.

Den 4 Mars i år hade Spanska myndigheter refinansierad 30 % av skulder som förfaller under 2019. Intresset för Spanska statsskulder bland ickespanjorer växer och efterfrågan har tagit ned genomsnittsräntan i årets upplåning till 0,62 %. Regionala myndigheter minskade skulderna med 2,5 % och lokala myndigheter minskade skulderna med 2,2 %.

Handelsbalans.

Som följd av högre oljepris ökade underskottet i handelsbalansen något. Enligt siffror från tullen ökade exporten av varor med 2,9 % under 2018, priserna på exporterade varor steg med 3 %. Exporten till Eu som helhet ökade med 0,9 % och ökningen till Portugal var 6,3 %. Till Tyskland minskade handeln med ca 0,1 %. Som kuriosa ökade exporten till Nordafrika och Venezuela. Av den totala exporten är EU destination för 65,6 %, USA 4,5 % och Kina 2,2 %.

Värdet av exporten ligger 40 % över toppnivån i 2008 och 120 % över bottennivån i 2010. Spansk export utgör stadigt mer av den globala tårtan. Exporten har vuxit förbi Spansk BNP som del av den globala ekonomin med drygt 10 %. Trenden i utvecklingen är mycket stark jämförd men andra europeiska ekonomier. Numera flyger Spanien på två starka motorer (extern & intern efterfrågan) vilket är unikt i dagens verklighet med politisk motvind från alla håll.

Importen av varor ökade med ca 5,6 % förra året och prisökningen var 4,5 %. Priser på icke energirelaterade produkter var i underkant av 2,5 %. Importen av varor från EU utgör 53,8 %, USA 4,1 % och Kina 8,4 %.

Exporten av Spanska tjänster utgör drygt 10,5 % av BNP, I Europa är det endast England som har en större serviceexport i relation till BNP än Spanien. Av 4,6 miljoner jobb i Spanien som är länkad till Spansk export utgör 3 miljoner av dessa export av tjänster. Den generella uppfattningen är att export av turistrelaterade tjänster är störst men sedan 2007 är icke turistrelaterad tjänsteexport störst. Tjänsteexporten växer mer än dubbelt så starkt som varuexporten och har i dagsläget ett överskott på 15 miljarder euro mot ett underskott på drygt 18 miljarder för varor.

Trenden och dynamiken i Spansk export har ändrats radikalt senaste 10 åren, Antalet exportbolag och det genomsnittliga värdeskapandet för dessa bolag växer mycket fort. Detta fenomen uppmärksammas sällen då ekonomer onyanserad tittar på aggregerade siffror för handelsbalansen. En ökning i exportrelaterade arbetstillfällen är mycket positivt för hushållens försörjningsförmåga. Trist är det at fenomenet drunknar i det mediala bruset från handelsunderskottet.

Bytesbalansen.

Tittar vi på alla betalningar och transfereringar över gränserna är Spanien senaste 7 åren en netto långivare emot resten av världen. Överskotten minskade något mot förra året men ligger fortfarande på 1,2 % av förra årets BNP.

Framtidstro.

Hushållens robusta ekonomi gör att konsumentförtroendet ligger på mycket höga nivåer, enligt februari mätningen var indexet på 96,1 vilket är förkrisnivå. Bottennoteringen var 37,6 i juli 2012.

Hotet om fullskaligt handelskrig och lägre tillväxtförväntningar tog modet från tillverkningsindustrin under 2018. Trots marsmånadens kyla ser det ut som at humöret har bottnat ut och Spanien visar igen väg med förstärkt förtroende.

Servicesektorn värkar vara oberörd av det globala bruset och ligger stabilt på en hög nivå. Skillnaden mellan tillverkningsindustri och servicesektorn tyder på att oron för handelskrig är huvudkällan för ångest. Förmodligen har ångesten bottnat ut och årets börsåterhämtning på drygt 11 är ett tydligt tecken på detta.

Spanskt bidrag till EUs budget var 8,08 miljarder Euro för helåret 2017, överföringar från EU till Spanien uppgick till 9,66 miljarder vilket gör Spanien till netto bidragsmottagare på 1,58 miljarder Euro. Nettobidraget utgör 0,13 % av Spaniens BNP.

Hushåll

Året 2008 uppgick hushållens kostnader för krediter till 55 % av hushållens inkomster. Nu är siffran 33 %. Kostnadsreduktionen utgör 660 euro per månad i frigjorda resurser till hushållen. Summerar vi överskottet får vi en totalsumma på 182 miljarder Euro. Förra året ökade BNP med 41 miljarder vilket är ca 23 % av samlade resurser som hushållen har frigjord. Hushållen har genom egen skuldsanering frigjord enorma resurser och endast en bråkdel har hittat vägen ut i realekonomin. Fenomenen är inte isolerad till Spanien men kan observeras i hela västvärlden med undantag av Norge och Sverige. I lus av detta är en förestående lågkonjunktur mycket osannolikt,

 

ruben@hagakapital.com