Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Varför bör man undgå väsentlig anknytning till Sverige efter flytt till Spanien? Och kan man ha ett vilande bolag vid flytt till Spanien.

This is a single blog caption

Varför bör man undgå väsentlig anknytning till Sverige efter flytt till Spanien? Och kan man ha ett vilande bolag vid flytt till Spanien.

Svenska medborgare som flyttar till Spanien bör avveckla alla omständigheter som kan leda till väsentlig anknytning till Sverige innan flytt till Spanien.
Skälet till detta är att skatteavtalets artikel 4 punkt 3 inte anger en regelstyrd regim för fastställande av hemvist när väsentlig anknytning till Sverige föreligger efter flytten.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 en fysisk person har hemvist i Sverige enligt den s.k. treårs-regeln i svensk lagstiftning och anv. till art. IV och även i Spanien, skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, hans hemvist avgöras genom överenskommelse mellan de 2 behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna. (skatteavtalet artikel 4 punkt 3)

De första tre åren efter utflytt ska hemvisten fastställas genom en överenskommelse mellan skattemyndigheten i Sverige och skattemyndigheten i Spanien. Det finns dock inget krav på att en överenskommelse ska uppnås. Om en överenskommelse inte uppnås hamnar ärendet i ett skiljedomsförfarande som kan ta upp till fyra år innan hemvisten är fastställd.
Under tiden beskattas man fullt ut i båda länder utan rätt till avräkning.
Det går heller inte få någon förhandsuppgörelse mellan myndigheterna innan flytt då skatteverket inte behandlar frågan för man har deklarerat i Spanien och betalat skatt i Spanien.

För svensk medborgare som efter utflyttning till Spanien har väsentlig anknytning hit och som är obegränsat skattskyldig i Spanien ska, under en treårsperiod efter utflyttningen, det skatterättsliga hemvistet vid tillämpning av skatteavtalet avgöras genom överenskommelse mellan staternas behöriga myndigheter. Av Skatteverkets ställningstagande framgår dessutom vad som gäller när en överenskommelse inte träffas. Det innebär att vid beskattningen kommer personen att ses som person med hemvist i Sverige. Då är detta utgångspunkt vid tillämpning av skatteavtalet. Det är således utgångspunkt när vi läser såväl inkomstartiklar och metodartikel att personen har hemvist i Sverige.
Framställs ett yrkande om hemvist i Spanien i den beskrivna situationen översänder handläggande kontor yrkandet om fastställande av hemvist samt kopior på självdeklaration och intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien till behörig myndighet för handläggning.
Har ett yrkande om hemvist i Spanien framställts enligt ovan men något intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien inte bifogats begär handläggande kontor in ett sådant för vidare handläggning. (skatteverkets ställningstagande)

Skatterättsnämnden kan heller inte prova frågan då det inte finns en regelstyrd regim för vad som ska beaktas i en överenskommelse.
Effekten av den dubbla hemvisten och att skatteavtalet inte förmår att fastställa den till en stat blir att skatteavtalets metodartiklar för undanröjande av dubbel beskattning inte kan tillämpas. Detta då metodartiklarna endast kan tillämpas när hemvisten enligt avtalets regler är fastställd till en stat.