Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Svensk skattskyldighet när man flyttar till Spanien, och periodvis arbetar i Sverige.

This is a single blog caption

Svensk skattskyldighet när man flyttar till Spanien, och periodvis arbetar i Sverige.

Effektiv infrastruktur, dagsljus och värme lockar många till att flytta till Spanien. Dock är det många som fortsätter att arbeta för en svensk arbetsgivare utan att kartlägga konsekvenserna.

Det som ofta glöms bort är att det arbetet som utförs i Spanien kan leda till att det svenska företaget får ett fast driftsställe i Spanien.

Definitionen av fast driftsställe finns i skatteavtalets artikel 5.

”1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket “fast driftställe” en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas.

  1. Uttrycket “fast driftställe” omfattar särskilt, a) plats för företagsledning, b) filial, c) kontor”

Det finns några undantag där verksamhet som bedrivs i värdlandet inte anses vara ett fast driftsställe. Exempel på detta kan vara ett svenskt bolag som har ett lager i Spanien.

Ett svenskt företag som anses ha ett fast driftställe i Spanien får som konsekvens ett flertal förpliktelser till värdlandet. Exempel på detta är bokföring och skatterapportering avseende verksamheten i Spanien.

Många väljer att arbeta från sitt hemmakontor i Spanien, och högst sannolikt kommer spanska skattemyndigheten anse att hemmakontoret är ”en stadigvarande affärsanordning, där företagets verksamhet helt eller delvis utövas”.

Innan man försätter en välvillig svensk arbetsgivare i denna situation bör man noggrant kartlägga effekten av lösningen. Väljer man att etablera ett fast driftsställe är rekommendationen att följa spanska spelregler.

För många är det en bättre lösning att avsluta sin anställning och fakturera konsulttjänster från en juridisk person i Spanien.

Ofta kräver detta att man måste resa till Sverige och periodvis vara på plats i Sverige. Problematiken avseende ett svenskt fast driftsställe blir liknande som mot Spanien om man har en stadigvarande anordning i Sverige. Dock kan man oftast arrangera vistelserna i Sverige så att verksamheten bedrivs gränsöverskridande utan fast driftställe.

Hur blir beskattningen för personen som periodvis utför arbete i Sverige?

Om personen i fråga har skattemässig bosättning i Spanien enligt skatteavtalet, regleras beskattningen av arbetet som utförs i Sverige i artikel 15 i skatteavtalet.

  1. Där icke bestämmelserna i artiklarna XVI, XVIII, XIX, XX och XXI föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna avtalsslutande stat, såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.
  2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst, vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att
  3. inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under denna andra stats beskattningsår, och
  4. ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som ej har hemvist i den andra avtalsslutande staten, samt
  5. ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra avtalsslutande staten.

 

Från huvudregel i artikel 15.1 där arbete som utförs i den andra staten får beskattas av den andra staten, görs ett undantag i artikel 15.2

Artikel 15.2. stadgar att en person med hemvist i en avtalsslutande stat kan undanta inkomst intjänat genom arbete i den andra avtalsslutande staten om personen vistas i arbetslandet 183 dagar eller mindre under en tolvmånadersperiod.

Regeln kan tillämpas om utbetalaren av ersättningen för det utförda arbetet inte har hemvist i arbetslandet och utbetalningen inte heller belastar ett av utbetalaren i arbetslandet beläget fast driftställe.

Den så kallade 183-dagarsregeln medför att en person kan arbeta under kortare tid i en stat helt utan att bli skattskyldig där. Dagar som ska räknas är alla dagar som den skattskyldige fysiskt tillbringar i landet. Halva dagar ska räknas som hela dagar inklusive ankomst- och avresedag, veckoslut och helger ska även räknas med.

Således kan en person vara bosatt i Spanien och tidsbegränsad utföra arbete i Sverige, utan skattskyldighet till Sverige.