Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Nytt investeringsavtal mellan EU och Kina.

This is a single blog caption

Nytt investeringsavtal mellan EU och Kina.

EU-CHINA COMPERHENSIVE AGREEMENT ON INVESTMENT (EU-CHINA CAI)

Den 30 januari bekräftade President XI Jinping, Förbundskansler Angela Merkel, President Emmanuel Macron, Presidenten för det europeiska rådet Charles Michel och EU president Ursula von der Leyen att investeringsavtalet efter 7 år med förhandlingar var klart.

Överenskommelsen är ytterligare ett exempel på växande europeiskt intresse i öst.

I februari 2012 startade EU och China förhandlingar om ett ömsesidigt harmoniserat avtal avseende investeringar.

Avtalet skulle i första hand ersätta ett lappverk av 25 utdaterade avtal mellan Kina och 26 av EU:s medlemsstater. Vidare hade båda sidor önskemål om ett framtida handelsavtal som bygger på samma principer.

Kinas fotavtryck som utländsk investerare i Europa har senaste åren förändrats. Trots denna sanning finns det ett vist avvik mellan faktiska siffror och den upplevda verkligheten. Som en del av handelskrigets retorik framställs det som ”Pravda” i västlig media att Kina (CCP) har för avsikt att ta över den västliga värden genom uppköp.

Enligt europeiska kommissionen hade EU 176 miljarder euro i utländska investeringar i Kina vid starten av 2018, medan Kina hade 59 miljarder i Europa.

Kinas investeringar i EU utgjorde 2 % av totalen, medan länder som USA, Canada, Schweiz, Norge, Japan och Australia stod för 80 % av utlands ägarskap.

Investerare från fastlands Kina, Hong Kong och Macao har sen 2007 ökat sitt majoritetsägarskap i EU baserade företag från 0,2% i 2007 till 1,6 % första januari 2018.

 

Några av EU:s mål med förhandlingarna.

CAI avtalet skulle inte direkt omfatta frågor som rör handel, men trots detta mål fanns det en uttalad önskan om att avtalet skulle överbrygga och harmonisera den övergripande handelsförbindelsen mellan länderna.

  • Investeringar på lika villkor.
  • Rätt till marknadstillträde
  • Avskaffa regulativa begränsningar och betungande tillståndsförfaranden.
  • Skydd av immateriella rättigheter och nyckelteknologi.
  • Transparens avseende subventioner till statsägda företag
  • Miljö och arbetsrättsfrågor
  • Effektiva tvisteslösningsmekanismer

 

Kinas mål med investeringsavtalet var i mångt och mycket likartad med europeisk målsättning. Men med bakgrund i handelskriget med USA, och ett otydligt europeiskt ställningstagande till amerikansk retorik har kinas målsättning förändrats något senaste åren.

Kina har huvudsakligen fokuserat på att säkerställa likabehandling av kinesiske investerare inom unionen.

  • Rätt till visum, arbetstillstånd och företagsöverlåtelser för kinesiska investerare
  • Större och enklare tillgång till EU:s Indre marknad i linje med andra nationaliteter.
  • Säkerställa att EU enligt amerikansk modell inte diskriminerar kinesiska investerare med argumentet om nationell säkerhet.

Avtalet kommer nog skapa en oväntad migrän hos den kommande amerikanska administrationen. President Biden har ett flertal gånger uttryck att USA skall ta tillbaka rollen som den självklara ledaren på den globala arenan.

” We will reclaim our seat at the head of the table”

Investeringsavtalet tillsammans med Regional Comprehensive Economic Partnership visar att senaste årens amerikanska påtryckningar inte gett önskad resultat. Trots den starka tvärpolitiska amerikanska synen på Kina verkar det som att strävan efter att isolera ”The middle Kingdom” misslyckas.

 

Kanske är det dags å ställa några befogade frågor.

Har västvärlden en balanserad syn på Kina?

Om inte, varför?

Är Kina verkligen den gula fara?