Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Skatterättsnämnden lämnar förhandsbesked om väsentlig anknytning vid flytt till Spanien.

This is a single blog caption

Skatterättsnämnden lämnar förhandsbesked om väsentlig anknytning vid flytt till Spanien.

Bakgrund

För några månader sen fick vi en förfrågan om att utreda huruvida ägande av ett svenskt aktiebolag utan näringsverksamhet, är en omständighet som ger väsentlig anknytning och obegränsat skattskyldighet till Sverige. Detta i samband med permanent flytt till Spanien.
När en företagare efter ett långt yrkesliv väljer att pensionera sig väljer många att avveckla näringsverksamheten och lägga bolaget vilande i fem år. Skälet till detta är att företagaren enligt nuvarande skatteregim efter fem år kan lyfta ut bolagets kapital till 25 % beskattning. Upplägget kallas även 5/25 bolag.

Hur påverkas upplägget vid flytt till Spanien?
Under nuvarande skatteavtal mellan Sverige och Spanien är det avgörande att avveckla alla omständigheter som kan ge väsentlig anknytning till Sverige efter flytten. Skälet till detta är att skatteavtalet saknar en regelstyrd regim för att fastställa hemvist när väsentlig anknytning föreligger.
Frågan är då om ägandet av ett svenskt aktiebolag är en omständighet som ger väsentlig anknytning till Sverige, övriga omständigheter är begränsat till svenskt medborgarskap.
Inkomstskattelagen kap 3:7 anger en rad omständigheter som kan ge väsentlig anknytning till Sverige efter man är utflyttad.
Inflytande över näringsverksamhet i Sverige är en omständighet som ger väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet i Sverige.

Ett företags verksamhet kan delas in i två olika delar.
• Första delen är den verksamhet som är nödvändig för att driva bolaget, bokföring, redovisning av skatte etc.
• Den andra delen är själva näringsverksamheten, detta är den kommersiella verksamheten som syftar att genererar inkomster.

När man avvecklar näringsverksamheten men behåller bolaget och verksamheten begränsar sig till det som är tvingande för att upprätthålla bolaget anses bolaget som vilande.
Ett flertal förhandsbesked och rättsfall anser att ägandet av ett bolag utan näringsverksamhet inte är en omständighet som leder till väsentlig anknytning.
Då alla fall är olika kontaktade vi skatteverket för ett utlåtande, SKV var något otydlig om det förelåg väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet i Sverige efter flytt till Spanien.
Då bedömningen avvek från et flertal liknande förhandsbesked och likartade rättsfall valde vi att begära ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

I dag har vi fått utlåtandet från skatteverkets rättsavdelning, den rättsliga experten från SKV uttalar sig enligt följande.

“Sökanden kan inte anses ha väsentlig anknytning till Sverige i den mening som avses i 3 kap. 3 och 7 §§ Inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
Av ansökan framgår att verksamheten i aktiebolaget kommer att ha upphört och att bolaget därefter enbart kommer att inneha diverse finansiella instrument. Dessa får anses som rena kapitalplaceringar och kan inte medföra väsentlig anknytning, jfr Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 108-11/D.
Det förhållandet att kapitalplaceringarna formellt kommer att ägas av en kapitalförsäkring med bolaget som förmånstagare ändrar inte detta”

Då Skatterättsnämnden i likartade fall har gjord samma bedömning kommer detta vara det slutgiltiga resultatet.

Vad blir då slutresultatet?
I det fall man bor i Sverige och använder upplägget med vilande bolag måste man vänta i fem år innan man kan lyfta kapitalet till 25 % i skatt, detta förutsätter såklart att nuvarande skatteregim finns om fem år.

Vid flytt till Spanien gäller andra regler.
Ägaren kan lyfta ut kapitalet som utdelningar och utdelningen beskattas då enligt skatteavtalets artikel 10

Artikel 10:
1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat, om utdelningen rätteligen tillkommer sådan person.
2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men skatten får icke överstiga:
b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Utdelningen beskattas först i Sverige med 15 % kupongskatt vid utbetalningstillfället. Sen deklareras utdelningen som inkomst av kapital i Spanien med avräkning för svensk kupongskatt/källskatt (enligt artikel 24 punkt 1a)

Artikel 24
1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten, skall den förstnämnda avtalsslutande staten,
a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i den andra avtalsslutande staten;

Spansk skatt på inkomst av kapital är progressiv.
0 till 6 000 euro 19 %
6 000 till 50 000 euro 21 %
50 000 < euro 23 %
Slutlig skatt i Spanien blir således lägre än beskattning i Sverige. Sen behöver man inte vänta i fem år, man kan dela ut kapitalet direkt.

I det fall man önskar att förvalta bolagets tillgångar i värdepapper kan det vara fördelaktigt att behålla bolaget. Detta då ett svenskt bolag kan förvalta tillgångarna i en företagsägd kapitalförsäkring.
Då Spanien inte har en likartad skatteregim som svenska kapitalförsäkringar, kan man genom att behålla bolaget beskatta tillgångarna enligt svenska kapitalförsäkringsregler.
Utdelning till ägaren beskattas enligt skatteavtalets artikel 10, och man behöver inte vänta i fem år.

Slutligen kan det nämnas att vid ett sedvanligt svenskt upplägg av 5/25 bolag kan man inte bedriva samma eller likartad verksamhet från annat bolag.
Vid flytt till Spanien finns inte samma begränsning. Enligt ett flertal förhandsbesked och rättsfall kan man från ett spanskt bolag bedriva likartad verksamhet, detta är inte en omständighet som ger väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet i Sverige.

Trots att kartan är rätt så tydlig rekommenderas det att i god tid innan flytt reda ut vad som gäller i enskilda fallet, det finns ett flertal eventualiteter som kan ge oönskat utfall.