Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Guide till skatteavtalet mellan Sverige och Spanien (fysiska personer)

This is a single blog caption

Guide till skatteavtalet mellan Sverige och Spanien (fysiska personer)

Detta är en förenklad guide till skatteavtalet mellan Sverige och Spanien. Syftet är att belysa hur olika inkomster behandlas enligt skatteavtalet för svenska medborgare som flyttar till Spanien. Inledningsvis redogörs det för utmaningen att fastställa hemvist när väsentlig anknytning föreligger, texten fokuserar enbart på fysiska personer.
Tillämpning av skatteavtalets regleringar blir aktuellt när båda staterna enligt intern lagstiftning samtidigt har ett konkurrerande skatteanspråk på samma inkomst eller tillgång.
För de flesta svenska medborgare inträffar dubbelt skatteanspråk när man köper semesterbostad i Spanien och är skriven i Sverige. Ur ett svenskt perspektiv är man i detta fall obegränsat skattskyldig i Sverige och beskattas enligt hemvist-principen. Ur ett Spanskt perspektiv finns ett begränsat skatteanspråk som avser tillgångar och inkomster som har sin källa på det spanska territoriet.
Om en person som är bosatt i Sverige hyr ut eller har en kapitalvinst från försäljning av fast egendom i Spanien, har Spanien beskattningsrätt på dessa inkomster enligt källstatsprincipen. Samtidigt har Sverige har ett obegränsat skatteanspråk på alla inkomster då personen är bosatt i Sverige. Nu föreligger dubbelt skatteanspråk.
Syftet med skatteavtalet är att undanröja dubbel beskattning och anger därför vilka metoder som ska tillämpas. Metoderna variera mellan olika inkomsttyper. I detta exempel hade personen sin skatterättsliga hemvist i Sverige och Spanien var källstat. När en person har sin skatterättsliga hemvist enbart i en stat anger skatteavtalet en tydlig regelstyrd regim för beskattningen, oavsett om man har sin hemvist i Sverige eller i Spanien.
Det kan dock uppstå situationer där personer har dubbel hemvist samtidigt.
En svensk medborgare som flyttar från Sverige till Spanien och under beskattningsåret bor mer än 6 månader i Spanien, men samtidigt har väsentlig anknytning till Sverige som leder till obegränsat skattskyldighet i Sverige, har dubbel hemvist.
För att tillämpa skatteavtalets metodartikel för undanröjande av dubbel beskattning måste man först enligt avtalets regler fastställa hemvisten till en stat, när dubbel hemvist föreligger.
I detta fall har skatteavtalet en mycket konstig regel som gör det omöjligt att på förhand beräkna hemvistet enligt en regelstyrd regim. De tre första åren efter utflytt ska hemvistet fastställas genom överenskommelse mellan skattemyndigheterna när dubbel hemvist föreligger. Vilka övervägningar som ska läggas till grund för en uppgörelse anges inte i en regelstyrd regim.
Om man tittar på inledande text i artikel 24 punkt 1 (metodartikel för undanröjande av dubbel skatt)
”Om person med hemvist i en avtalsslutande stat” så framgår det mycket tydligt att metodartikeln förutsätter att hemvisten är fastställd till en stat. Enligt punkt 1 är hemviststaten skyldig att avräkna skatt betald i källstaten. Om hemvist inte är fastställd till en stat kan ingen avräkna skatt som är betald i källstaten då ingen vet vilken stat som är källstat.
I propositionen till skatteavtalet uttalade riksskatteverkets författare följande ”ur ett svenskt perspektiv kommer man inte släppa på skatteanspråket även om detta framstår som rimligt”. Vidare finns det inget krav på att uppgörelse ska nås. I dessa fall beskattar båda staterna fullt ut och avtalets metodartikel kan inte tillämpas då hemvistet inte är fastställt. Skatterättsnämnden kan inte prova ärendet då det inte finns några regler att prova, och skattemyndigheten behandlar inte ärendet för man har betalat spansk skatt.
Möjlighet till förhandsuppgörelse om fastställande av hemvist finns inte. Slutligen hamnar ärendet i ett skiljedomsförfarande och det kan ta upp till fyra år innan övningen är klar. Under tiden är det full skatt på båda sidor, utan rätt att tillämpa skatteavtalets metod artikel för undanröjande av dubben skatt.
Att denna möjlighet finns i ett skatteavtal är mycket märkligt, än mer märkligt är oviljan att ändra detta. Denna regel (artikel 4 punkt 3) finns endast i det svensk-spanska avtalet.
Vi har ett antal gånger varit i kontakt med finansdepartementet i frågan. Departementet anger att det pågår förhandlingar med Spanien om ett reviderat avtal, när detta påräknas vara klart, förväntat utfall, eller ett svenskt ställningstagande vill myndigheten inte uttala sig om.
Från Spansk sida har det än så länge varit begränsat med information.

För att säga något om tillämpningen av skatteavtalet måste vi förutsätta att skatterättslig hemvist är fastställt och i denna redogörelse är hemvistet fastställt till Spanien. Förutom svenskt medborgarskap föreligger det inte omständigheter som enligt inkomstskattelagen 3.7 kan leda till väsentlig anknytning till Sverige efter utflytt.
Spanskt skatteanspråk bygger på hemvistprincipen och är obegränsad, svenskt skatteanspråk bygger på källstatsprincipen och begränsar sig till inkomster som har sin källa på det svenska territoriet.
Guiden är inte uttömmande men kommer fokuserar på de mest förekommande inkomsterna.

Pensioner.
• Pension från det svenska socialförsäkringssystemet (Folkpension/ATP mm)
• Privata pensionsförsäkringar
• Tjänstepensioner från tidigare anställningar (med undantag av offentlig sektor)
Dessa beskattas först i Sverige vid utbetalning enligt den skatteregim som är mest förmånligt, SINK eller inkomstskattelagen.

Artikel 18.
3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 får utbetalningar enligt allmän socialförsäkringslagstiftning i en avtalsslutande stat och utbetalningar på grund av pensionsförsäkring, som meddelats i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat. Bestämmelserna i denna punkt tillämpas endast beträffande personer som är medborgare i den avtalsslutande stat från vilken utbetalning sker.

Inkomsterna deklareras i Spanien året efter beskattningsåret och spansk skatt betalas. För att undanröja dubbelbeskattning tillämpas i detta fall metoden ”omvänd credit”

Artikel 24.

5. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär vinst, som avses i artikel XIII punkt 5, eller mottager sådan utbetalning, som anges i artikel XVIII punkt 3, vilken får beskattas i den andra avtalsslutande staten, skall denna andra stat från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den skatt som i den förstnämnda staten erlagts på vinsten respektive utbetalningen.

När spansk skatt är betald begär man återbetalning av spansk skatt från Sverige, den skatt som blev betald i Sverige vid utbetalning utgör spärrbeloppet (det maximala beloppet Sverige återbetalar)

 

Tjänstepension från anställning inom offentlig sektor.
Denna pension är undantagen för beskattning i Spanien och beskattas enbart i Sverige. Dock måste inkomsten deklareras i Spanien, då Spanien har en progressiv beskattning påverkar inkomsten beskattningen av andra inkomster även om denna är undantagen för beskattning.

Artikel 19.
2. a) Pension, som betalas av – eller från fonder inrättade av -en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.

Denna artikel har ställt till det för många skatterådgivare. Skälet till detta är att en spansk branschförening tillsammans med spanska skattemyndigheten har tagit fram en tolkningsguide för det spansk/svenska skatteavtalet som i bästa fall är grovt vilseledande. Guiden delar in pensionsutbetalningar i två delar, pension på grund av anställning inom offentlig sektor och pension på grund av anställning inom privat sektor. Pension på grund av en anställning inom offentlig sektor är skattebefriad i Spanien. Detta är i princip korrekt när det gäller tjänstepension, men spanska skatterådgivare tolkar ofta detta som att all pension är skattebefriad om man har arbetat inom offentlig sektor, vilket är fel.
Vi har precis avslutat ett ärende där en person som hade arbetat hela sitt yrkesliv inom svensk utrikestjänst och sedan bosatt sig i Spanien efter pensionering. Personen fick rådet av sin advokat att inte deklarera i Spanien med motiveringen att hon hade arbetat inom offentlig sektor i Sverige.
Senaste 22 åren hade personen inte deklarerad eller betalat skatt i Spanien. Skattemyndigheten i Spanien var av en annan uppfattning och skickade ett flertal förfrågningar till personen. Förfrågningarna blev skickad vidare till advokaten som meddelade att man skulle strunta i frågorna och att ärendet kommer gå över av sig själv.
Slutligen beslutade spanska skattemyndigheten om skattskyldighet med påföljande embargo i personens bankkonto. Sen fick man gå tillbaka fem år och upprätta deklarationer samt betala skatten. Påföljden blev dyra böter och mycket höga förseningsavgifter.

 

Inkomst av fastighet.
Rätt att beskatta inkomster från fastighetsinnehav regleras i artikel 6.

Artikel 6.
l. Inkomst av fastighet. däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

Inkomster från fastighetsinnehav får enligt avtalet beskattas i den stat fastigheten är belägen, då samma inkomst enligt hemvistprincipen får beskattas i Spanien uppstår dubbelt skatteanspråk.
Huvudregeln i metodartikeln (Artikel 24) tillämpas i detta fall för att undanröja dubbel beskattning.

Artikel 24.
1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten, skall den förstnämnda avtalsslutande staten,
a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i den andra avtalsslutande staten;
Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i något fall överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet som får beskattas i den andra avtalsslutande staten.

 

Utdelningar.
Beskattning av utdelningar till svenska medborgare som har sitt skatterättsliga hemvist i Spanien regleras i Artikel 10 i skatteavtalet.

Artikel 10.
1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat, om utdelningen rätteligen tillkommer sådan person.
2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, i enlighet med lagstiftningen i denna stat, men skatten får icke överstiga:
b) 15 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Utdelningar beskattas vid utbetalning i Sverige med 15 procent kupongskatt/källskatt, detta gäller fysiska personer.
På spansk sida beskattas utdelningarna som inkomst av kapital enligt gällande skattesats som i skrivande stund är 19 % på första 6 000 euro, 21 % på belopp mellan 6 000 till 50 000 euro och 23 % på belopp över 50 000 euro.
Då Spanien enligt hemvistprincipen har skatteanspråk uppstår även här dubbelt skatteanspråk. För ett undanröja dubbelbeskattning tillämpas avräkningsmetoden enligt huvudregeln i artikel 24.

Artikel 24.
1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten, skall den förstnämnda avtalsslutande staten,
a) från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i den andra avtalsslutande staten;
Avräkningsbeloppet skall emellertid icke i något fall överstiga beloppet av den del av inkomstskatten respektive förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den inkomst eller den förmögenhet som får beskattas i den andra avtalsslutande staten.

 

Ränta.
Enligt huvudregeln i skatteavtalets artikel 11 beskattas räntebetalningar från Sverige till fysiska personer som har sitt hemvist i Spanien på samma sätt som utdelningar. Men enligt anvisningarna samma artikel framgår följande;

2. Ränta, som utbetalas från Sverige till fysisk eller juridisk person med hemvist i Spanien, kan enligt gällande skatteförfattningar icke beskattas i Sverige. Detta gäller dock endast beträffande ränta som utgör inkomst av förvärvskällan kapital.
Är räntan att hänföra till inkomst av rörelse (numera näringsverksamhet; RSV:s anm.) (jfr punkt 2 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen [1928:370] {numera p. 2 anv. 22 § KL; RSV:s anm}), beskattas räntan i Sverige, under förutsättning att räntan är hänförlig till fordran, som äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning som inkomsttagaren har i Sverige (art. XI punkt 5).

Då ränteinkomster i Sverige beskattas som inkomst av kapital finns det inte lagligt stöd för att beskatta enligt skatteavtalets huvudregel. Ränteinkomster från Sverige beskattas som inkomst av kapital i Spanien, och är undantagen från beskattning i Sverige.

 

Royalty.
Inkomster från ”Royalty” regleras i artikel 12.

Artikel 12.
l. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat, om royaltyn rätteligen tillkommer sådan person.
2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör i enlighet med denna stats lagstiftning men skatten får icke överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall träffa överenskommelse om sättet för genomförandet av begränsningen enligt denna punkt.

Beskattning av royalty är likartad med beskattningen av utdelningar från Sverige. Skillnader är att källskatten är 10 % och inte 15 %.

 

Realisationsvinst/ kapitalvinst.
Beskattning av realisationsvinst/kapitalvinst regleras i artikel 13 i avtalet.
Vinst från fastighetsförsäljningar får beskattas i den stat fastigheten är belägen enligt intern skattelagstiftning. För att undanröja dubbel beskattning tillämpas huvudregeln i metodartikeln genom avräkning av svensk skatt vid deklarationstillfället i Spanien.

Artikel 13.
1. Vinst genom överlåtelse av sådan fastighet som avses i artikel VI punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten 1 är belägen.

Aktier och värdepapper.
4. Vinst genom överlåtelse av annan än i punkterna 1, 2 och 3 angiven egendom beskattas endast i den avtalsslutande stat, där överlåtaren har hemvist.

Kapitalvinster från försäljning av värdepapper beskattas i hemviststaten (Spanien) som inkomst av kapital, detta på samma sätt som beskattning av räntor.

Aktier i fastighetsbolag.
5. Bestämmelserna i punkt 4, första stycket berör icke en avtalsslutande stats rätt att enligt sin egen lagstiftning beskatta vinst genom överlåtelse av aktier i bolag vars väsentliga tillgångar utgöres av fastighet, under förutsättning att överlåtaren är fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, som
a) är medborgare i den förstnämnda avtalsslutande staten utan att vara medborgare i den andra avtalsslutande staten;
b) har haft hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten under någon del av de senaste fem åren före överlåtelsen; samt
c) vid tidpunkten för överlåtelsen ensam eller tillsammans med en närstående person hade ett avgörande inflytande över bolaget

 

Enskild tjänst/Lön.
Dessa inkomster omhandhas i artikel 15 i avtalet.

Artikel 15.
1. Där icke bestämmelserna i artiklarna XVI, XVIII, XIX, XX och XXI föranleder annat, beskattas löner och liknande ersättningar, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom anställning, endast i denna avtalsslutande stat, såvida icke arbetet utföres i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utföres i denna andra stat, får ersättning som uppbäres för arbetet beskattas där.
2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas inkomst, p. 1; vilken uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat för arbete som utföres i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda avtalsslutande staten, under förutsättning att
a) inkomsttagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder, som sammanlagt icke överstiger 183 dagar under denna andra stats beskattningsår, och
b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare, som ej har hemvist i den andra avtalsslutande staten, samt
c) ersättningen icke såsom omkostnad belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra avtalsslutande staten.
3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får p. 1 och 2; inkomst av arbete, som utföres ombord på fartyg eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat, där företaget har sin verkliga ledning. Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utföres ombord på luftfartyg som användes i internationell trafik av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i Sverige.

Enligt huvudregeln beskattas inkomst från arbete i det landet arbetet utförs. Om man är anställd i ett flygbolag och flyger internationellt ska man enligt huvudregeln beskattas i den stat där flygbolaget har sin verkliga ledning.

 

Styrelses arvoden.
Beskattning av styrelsearvoden regleras i avtalets artikel 16.

Artikel 16.
Styrelsearvoden och liknande ersättningar, som uppbäres av person med hemvist i en avtalsslutande stat i egenskap av styrelseledamot i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat.

Inkomsten beskattas först i Sverige enligt det mest förmånliga av SINK eller inkomstskattelagen. Sen deklareras inkomsten i Spanien och avräkning för svensk skatt sker enligt huvudregeln i metodartikel 24.

 

Allmän tjänst, lön etc.
Inkomster från anställning inom offentlig sektor regleras i artikel 19 i skatteavtalet.

Artikel 19.
1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utföres i denna stats, dess administrativa underavdelningars eller lokala myndigheters tjänst, beskattas endast i denna stat.
b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten, om arbetet utföres i denna andra stat och mottagaren är en person med hemvist i denna stat som
1) är medborgare i denna stat eller
2) icke erhöll hemvist där endast för att utföra arbetet där.
3. Bestämmelserna i artiklarna XV, XVI och XVIII tillämpas på ersättning och pension, som utbetalas på grund av arbete utfört i samband med rörelse som bedrives av en avtalsslutande stat, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.

Skatt på inkomster från anställning inom offentlig sektor beskattas huvudsakligen i det landet arbetet utförs.

Förmögenhet.
Skatt på förmögenhet regleras i skatteavtalets artikel 23. Då förmögenhetsskatten är borttagen i Sverige har denna punkt mindre relevans, i det fall svensk förmögenhetskatt skulle införas kan det vara lämpligt att redovisa hur skatteavtalet reglerar detta.

Artikel 23.
1. Förmögenhet bestående av sådan fastighet som avses i artikel VI punkt 2 får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.

I det fall Sverige skulle ta ut förmögenhetsskatt på en fastighet som är belägen i Sverige tillämpas huvudregeln i metodartikel 24 för undanröjande av dubbel skatt. Detta betyder att svensk skatt avräknas mot spansk förmögenhetskatt vid deklarationstillfället.

3. Alla andra slag av förmögenhet, som innehas av person med hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna stat.

All annan förmögenhet beskattas i Spanien enligt hemvistprincipen och enligt spansk tabell för förmögenhetsskatt. Om man är ett gift par har man i princip ett fribelopp på ca 20 miljoner sek innan förmögenhetskatten slår in.

 

Huvudsakliga metoder för undanröjande av dubbel skatt när konkurrerande skatteanspråk föreligger.
• Avräkning: Hemviststaten (i detta fall Spanien) är skyldig att avräkna svensk skatt när spansk skatt beräknas.
• Exempt: detta är inkomster som är undantagen för beskattning i Spanien. Detta rör sig huvudsakligen om tjänstepension från offentlig anställning. Inkomsten måste ändå deklareras.
• Omvänd credit: denna metod tillämpas i mest förekommande fall på pensionsutbetalningar där Sverige först beskattar vid utbetalning, sen deklarerar man i Spanien och betalar skatt i Spanien. Slutligen återbetalar Sverige spansk skatt.