Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Offentlig skuldsättning i spaniens kommuner har krymt dramatiskt.

This is a single blog caption

Offentlig skuldsättning i spaniens kommuner har krymt dramatiskt.

Skuldminskningen inom offentlig sektor avseende lokala myndigheter går i rasande fart. Senaste 5 åren har skulderna minskat från 35,1 miljarder euro till 25,46 miljarder, nedgången är hela 27,48 %.
Några kommuner har varit extremt aggressiv med amorteringarna. Estepona kommun har sen 2012 betalat av drygt 60 % av skuldberget.
Saneringen av ekonomin hos Spaniens kommuner saknar helt sitt historiska motstycke, likaså med det kommunala resursutnajande som  ökar starkt.

Den trend som påbörjades i kommunerna 2015 har inte i tagit samma fart på regional och nationell nivå. Här ser vi dock en skillnad där skuldökningen hos nationella myndigheter i nominella termer har vänt. Sen augusti är nationella skulder ned med ca 15 miljarder. Skulder hos regionala myndigheter är under samma period ned med ca 3 miljarder euro.

Nationell skuldsättning som procent av BNP minskar marginellt, dock är det glädjande att det går år rätt håll. Vid utgången av 2008 var nationella skulder som procent av BNP endast 39,5 %, vid utgången av 2014 hade skulderna ökat till 100,4 procent. Det är därför glädjande å se att dessa minskar, i Skrivande stund är den nationella belåningsgraden ca 96,3 % av ekonomiens storlek.

Underskottet i socialförsäkringen ökar något då denna huvudsakligen är finansierat genom arbetsgivaravgifter. Uttagen från försäkringssystemet växer snabbare än inbetalningarna. I Sammanhanget kan man nämna att arbetsgivaravgifter i Spanien är låga jämförd med Sverige.
Om socialförsäkringen varit självfinansierande och arbetsgivaravgifter varit i paritet med uttaget hade Spanien haft budgetbalans. En mindre höjning av arbetsgivaravgifter hade därför haft stor effekt på den spanska statsbudgeten. Man ska komma ihåg att offentlig sektor i Spanien är mycket liten i en europeisk jämförelse och uppgår till ca 34 % av BNP, offentlig sektor i Sverige uppgår till ca 46 % av ekonomiens storlek.
Statens skulder består till 93,5 % av obligationer med lång löptid, den korta ränterisken är således mycket begränsat.