Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Spanska finansdepartementet lovar ett ställningstagande avseende risken för dubbelbeskattning mellan Sverige och Spanien

This is a single blog caption

Spanska finansdepartementet lovar ett ställningstagande avseende risken för dubbelbeskattning mellan Sverige och Spanien

Spanska finansdepartementet lovar en återkoppling i nedan fråga om dubbel hemvist och dubbelbeskattning mellan Sverige och Spanien.

Fråga avseende skatteavtalets artikel 4 punkt 3 om dubbel hemvist och dubbelbeskattning mellan Sverige och Spanien.

”3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 en fysisk person har se hemvist i Sverige enligt den s.k. treårs-regeln i svensk lagstiftning och anv. till art. IV och även i Spanien, skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 hans hemvist avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.”
(skatteavtalet)

Bakgrund
En svensk medborgare som flyttar till Spanien anses enligt svensk rätt ha skatterättslig hemvist i Sverige när väsentlig anknytning till Sverige föreligger efter utflytt. Personen blir då obegränsad skattskyldig i Sverige.
När en person har hemvist i Spanien då personen vistas i landet mer än 183 dagar och i Sverige genom väsentlig anknytning, skall skatterättslig hemvist enligt skatteavtalet fastställas genom överenskommelse.
Innebörden blir enligt de svenska förarbetena till skatteavtalet att det inte finns en regelstyrd regim för fastställande av hemvist de första tre åren efter utflytt.
Enligt svenska skatteverkets kommentar till skatteavtalet kan personen inte på förhand beräkna sin skatterättsliga hemvist, då hemvistfrågan skall avgöras genom överenskommelse och inte enligt skatteavtalets artikel 4 punkt 2.
”Riksskatteverket anser att bestämmelsen i art. IV punkt 3 medför rättsosäkerhet och att den dessutom är ohanterlig från administrativ synpunkt. Verket framhåller också att det för den enskilde måste framstå som otillfredsställande att inte i förväg kunna beräkna sitt skatterättsliga hemvist”
Artikel 4 punkt 3 finns endast i det svensk/spanska skatteavtalet. Tidigare fanns det en liknande artikel i skatteavtalet mellan Sverige och Kanada, men 1996 togs denna reglering bort då man ansåg att regleringen var extremt orimlig och att rättsosäkerheten inte var motiverat.
För att undgå dubbel hemvist måste en svensk medborgare som flyttar till Spanien avveckla alla omständigheter som kan leda till väsentlig anknytning till Sverige efter utflytt. Detta då personen enligt nuvarande skatteavtal inte på förhand kan beräkna sin skatterättsliga hemvist om väsentlig anknytning till Sverige föreligger.
I det fall en svensk medborgare begär en förhandsuppgörelse om fastställande av hemvisten är detta inte möjligt då man på svensk sida kräver ett spanskt hemvistsintyg och kopia på en spansk inkomstdeklaration innan svenska myndigheter behandlar frågar.
I det fall en överenskommelse om fastställande av hemvisten inte nås har personen enligt förarbeten inte rätt att avräkna skatt som är betald i Spanien på grund av skatterättslig hemvist i Spanien.
”Spansk skatt som har utgått på grund av att den skattskyldige enligt spansk lagstiftning är bosatt i Spanien får inte avräknas”

Rättsosäkerheten som artikel 4 punkt 3 i skatteavtalet genererar utgör ett mycket orimligt hinder för svenska medborgare som flyttar till Spanien.
15 oktober 2019 begärde vi ett ställningstagande från det svenska finansdepartementet i frågan, och 17 oktober fick vi nedan svar.
”Det pågår nu skatteavtalsförhandlingar med Spanien, där bl.a. den fråga du lyfter om den s,k, treårsregeln är föremål för översyn. Det går dock i nuläget inte att ge något klart besked om när förhandlingen kommer att vara avslutad och vad det exakta utfallet i de olika sakfrågorna kommer att bli.”

Fråga.
När kan man förvänta att förhandlingarna om ett nytt skatteavtal är klara?
Vad är spanska myndigheters ställningstagande avseende den rättsosäkerhet som skatteavtalets artikel 4 punkt 3 genererar?
Är det rimligt att Spanien har ett skatteavtal med Sverige där artikel 4 punkt 3 tydligt utgör ett hinder för svenska medborgare som önskar att flytta till Spanien?