Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Skatteverkets ställningstagande avseende dubbelbeskattning mellan Sverige och Spanien.

This is a single blog caption

Skatteverkets ställningstagande avseende dubbelbeskattning mellan Sverige och Spanien.

Bakgrund

En Svensk medborgare som flyttar till Spanien och samtidigt har en väsentlig anknytning till Sverige kommer under en treårsperiod ha dubbel hemvist. Hemvistfrågan ska i detta fall lösas genom en överenskommelse mellan Sverige och Spanien. I det fall en uppgörelse inte nås kommer personen ha dubbel hemvist i tre år efter utflyttningen.

Exempel på anknytningsfaktorer kan vara att personen äger ett åretruntboende i Sverige, eller äger ett företag där han har inflytande över näringsverksamhet i Sverige.

Skatterättslig hemvist fastställs i första hand av nationell lagstiftning i båda länderna. Personen kan således enligt nationella regler ha hemvist i båda staterna samtidigt.

För att tillämpa avtalets metoder för undanröjande av dubbel beskattning ska man enligt avtalet först fastställa hemvisten till en stat. När hemvisten är fastställd bestämmer avtalets metodartiklar vilken stat som ska avräkna eller återbetala skatter som är betald i den andra staten.

Det normala förfarande i svenska skatteavtal för fastställande av hemvist sker enligt stegen i artikel 4 punkt 2

 1. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har enligt följande regler:

 

 1. a) Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).

 

 1. b) Om det icke kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.

 

 1. c) Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare.

 

 1. d) Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

(Avtalets artikel 4 punkt 2)

 

Det svensk/spanska avtalet är mycket unikt avseende fastställelse av hemvist, här finns den så kallade treårsregeln. Denna regel saknas i de drygt 130 andra avtal som återfinns på skatteverkets hemsida. En liknande punkt fanns i avtalet med Kanada, men blev förhandlat bort 1996.

 

Treårsregeln

 1. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 en fysisk person har hemvist i Sverige enligt den s.k. treårs-regeln i svensk lagstiftning och även i Spanien, skall, utan hinder av bestämmelserna i punkt 2, hans hemvist avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna.

(avtalets artikel 4 punkt 3)

 

Hemvisten ska i dessa fall inte fastställas av de sedvanliga regler som återfinns i andra skatteavtal, men genom en överenskommelse mellan myndigheterna. Hemvisten kan därmed inte beräknas i förhand.

 

Frågor som ställdes till skatteverket.

 • Är det möjligt att få en förhands uppgörelse för fastställande av hemvist innan flytt från Sverige till Spanien?
 • Kan Skatteverket redogöra för hur, och när en överenskommelse med Spanien kan nås?

Skatteverkets svar

För svensk medborgare som efter utflyttning till Spanien har väsentlig anknytning hit och som är obegränsat skattskyldig i Spanien ska, under en treårsperiod efter utflyttningen, det skatterättsliga hemvistet vid tillämpning av skatteavtalet avgöras genom överenskommelse mellan staternas behöriga myndigheter. Av Skatteverkets ställningstagande framgår dessutom vad som gäller när en överenskommelse inte träffas. Det innebär att vid beskattningen kommer personen att ses som person med hemvist i Sverige. Då är detta utgångspunkt vid tillämpning av skatteavtalet. Det är således utgångspunkt när vi läser såväl inkomstartiklar och metodartikel att personen har hemvist i Sverige.

Framställs ett yrkande om hemvist i Spanien i den beskrivna situationen översänder handläggande kontor yrkandet om fastställande av hemvist samt kopior på självdeklaration och intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien till behörig myndighet för handläggning.

Har ett yrkande om hemvist i Spanien framställts enligt ovan men något intyg om skatterättsligt hemvist i Spanien inte bifogats begär handläggande kontor in ett sådant för vidare handläggning.

Enligt skatteverkets riktlinjer för en överenskommelse ska man först deklarera i Spanien, vidare ska Spanien utfärda ett hemvistintyg. Innebörden blir att Sverige inte tar initiativ till en uppgörelse innan det är skarpt läge, dock finns det ingen garanti för en uppgörelse. I dessa fall finns det möjlighet att överklaga och slutligen hamnar frågan i ett skiljedomsförfarande. Under tiden frågan processas ska full skatt betalas i båda staterna.

I avvaktan på beslut från behörig myndighet i hemvistfrågan taxerar handläggande skattekontor personen som om han hade hemvist i Sverige i avtalets mening.

 

Rätt till avräkning av skatt i Spanien.

Enligt avtalets metodartikel 24 punkt 1 & 2 har en person där hemvisten är fastställd till en stat (1 stat) rätt till avdrag för betald skatt i den andra staten (källstaten).

 1. Om person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär inkomst eller innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i den andra avtalsslutande staten, skall den

förstnämnda avtalsslutande staten,

 • från vederbörande persons inkomstskatt avräkna ett belopp motsvarande den inkomstskatt som erlagts i den andra avtalsslutande staten; 

 

 1. (avtalet)

Enligt metodartikeln ska hemviststaten avräkna skatt som är betald i den andra staten (källstaten).

När staterna inte förmår att fastställa hemvisten finns det från svensk sida ingen rätt att avräkna skatt som är betald i Spanien.

Spansk skatt som har utgått på grund av att den skattskyldige enligt spansk lagstiftning är bosatt i Spanien får inte avräknas.

(propositionen sida 8)

 

Konsekvensen blir således dubbel skatt.

När en person som bor i Spanien får pensionsutbetalningar från Sverige, beskattas pensionen i Sverige. Sen deklareras inkomsten i Spanien och spansk skatt betalas. Om hemvisten är fastställd till Spanien återbetalar Sverige den skatt som är betald i Spanien. Men om hemvistfrågan förblir olöst finns ingen rätt till återbetalning eller avräkning.

Resultatet blir dubbel skatt.

 

Problemställningen är en politisk fråga.

Senaste åren har skatteavtalet med Portugal varit en het fråga, möjligheten till dubbel ickebeskattning för tjänstepensioner har av många politiker varit en moralisk fråga. Sveriges utrikesminister utryckte vid en intervju att den person som inte betalar skatt på sin tjänstepension borde titta sig noggrant i spegeln.

Från politiskt håll finns det således en stark önskan att förhandla bort orimliga villkor i svenska skatteavtal.

Det faktum att en svensk medborgare som flyttar till Spanien inte på förhand kan beräkna sin skatterättsliga hemvist är inte bara mycket unikt men extremt orättvist jämförd med andra svenska skatteavtal. Rättsosäkerheten som gällande avtal genererar drabbar alla svenska medborgare som flyttar till Spanien.

För att undgå problemställningen tvingas personen avveckla alla arrangemang som kan anses som en anknytningsfaktor. Företag måste sälja eller likvideras och släktgården måste säljas.

Ur ett EU perspektiv utgör fenomenet högst sannolikt ett hinder för de fria rörligheterna. I ett flertal rättsfall framgår det tydligt att dubbel beskattning utgör ett hinder och därför strider mot EU rätten.

Omförhandling av avtalet

Enligt propositionen anges skatteverkets arbetsbörda som ett legitimt skäl till omförhandling av avtalet.

Det faktum att ingen på förhand kan beräkna sin framtidiga hemvist, och dubbel beskattning nämns inte som et skäl till omförhandling.

Då orimliga skatteavtal för tillfället får mycket medial uppmärksamhet blir det intressant å se om Sveriges utrikesminister uppvisar samma iver och engagemang till omförhandling av det Spanska skatteavtalet.

På nedan länk finns skatteverkets ställningstagande avseende tillämpningen av artikel 4 punkt 3 i skatteavtalet med Spanien.

https://hagakapital.com/wp-content/uploads/2019/10/Till%C3%A4mpning-av-artikel-IV-punkt-3-i-skatteavtalet-med-Spanien.pdf

ruben@hagakapital.com