Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Varför flyger humlan?

This is a single blog caption

Varför flyger humlan?

Centralbanker och institutioner har de senaste månaderna sänkt prognoserna för ekonomisk aktivitet inför de kommande åren. Skälet är en hög nivå av politisk oro och man förväntar sig att osäkerheten som oron genererar kommer påverka konsumtionsbeslut och investeringsvilja. I denna miljö jagar ekonomer spaltplats där de försöker överträffa varandra med negativa prognoser som förkläs som akademiska, vedertagna sanningar. Många av dessa onyanserade påståenden är dessutom helt felaktiga. Ett exempel på detta är att ”börsen har gått upp i 10 år” om vi endast tittar på amerikanska aktier hittar vi delvis en sanning i påståendet men för resten av världen är detta fel.

Först kan det vara nyttigt att definiera ekonomisk aktivitet vilket huvudsakligen består av transaktioner mellan konsumenter och producenter, samt konsumenternas gemensamma upphandling genom den offentliga sektorn. Lägger vi till företagens investeringar och netto handelsbalans och summerar dessa får vi BNP. Den summerade volymen av dessa transaktioner blir det vi slarvigt kallar ”ekonomin”.

För att besvara frågan om det är sannolikt att vi befinner oss i slutet av en högkonjunktur där volymen av transaktionerna kommer att minska, måste vi studera de förutsättningar som ligger bakom köpbesluten.

I Spanien var volymen av transaktioner år 2008 1 103 miljarder euro, förra året var BNP 1207 miljarder euro. Volymen har ökat med drygt 9 % jämfört med förra toppnoteringen. Tittar vi på nedan förutsättningar hittar vi ett intressant fenomen.

ÅR                                                      2008                     2018

BNP                                                   1 103 MRD           1 207 MRD

Anställda                                           20,5 miljoner       19,5 miljoner

Banksparande i % av BNP                 57                        117

Lön                                                    100                       99

Hur kan en miljon färre löntagare generera 104 miljarder mer i transaktioner än i 2008? En förklaring skulle kunna vara att man har använt sitt sparkapital eller lånat. Inget av detta är fallet. Skulderna har krympt som smör i solen och banksparandet har dubblats. En sista förklaring skulle vara en extrem löneökning men även lönerna har krympt, så hur kan denna humla flyga?

När krisen slog till och mängder av hushåll inte kunde betala räkningar blev folk skräckslagna. Jag lyssnade förra veckan på en familjefar med fyra små barn som berättade om hur det var när båda förlorade jobbet. Efter en tid var pengarna slut och dom kunde inte köpa mjölk till en 3 månader gammal baby. Detta är de personer som nu genererar transaktioner i en volym vi aldrig tidigare har sett. Hushållen definierade fort skulderna som boven i dramat och gjorde allt de kunde för att bli av med dem. Man sålde det som kunde säljas och i den grad det var möjligt tog man extrajobb.

Centralbankerna sänkte räntan till noll för att ta ned hushållens och företagens räntekostnader och således stimulera till högre konsumtion, men hushållen och företagen valde att amortera istället. Det tog ca 5,5 år innan vi såg en försiktig ökning i efterfrågan av varor och tjänster. Den ökade köpkraften som härstammar från lägre skuldkostnader har kommit för att stanna, endast en liten del går till konsumtion. Resten går till banksparande och amortering. Trots detta ökade transaktionerna med drygt 41 miljarder euro förra året. För att bemöta ökningen i efterfrågan var producenterna tvungna att anställa 566 000 nya arbetare. Detta är den högsta volymökningen i antalet anställda som uppmätts i Spanien. Ökningen ligger ca 250 % högre än volymen inom EU förra året. Här ska det tilläggas att EU har ”All Time High” i antalet personer i arbete. Sen 2014 har det skapats nästan 13 miljoner nya jobb.

Tar vi hänsyn till den miljö detta händer i är utvecklingen extrem. De senaste årens politiska cirkus har varit mycket ovanlig. Därtill måste vi titta på de personer som genererar transaktionerna. Hushåll stod på randen av att mista allt utan att det fanns hjälp att få. Dessa är fortfarande mycket försiktiga med att köpa något de kan klara sig utan. De företagare som anställer har slitit som djur för att överleva krisen, att dra på sig nya kostnader i form av anställda ligger inte högst på önskelistan.

Summan av köpbesluten till dessa personer är det som sammantaget utgör ekonomin. Kommer volymen i transaktionerna att öka i framtiden? Svaret på detta är ett rungade JA. Efter att tiden går kommer man försiktigt och gradvis spendera lite av det man har samlat i ladorna. Om hushållen skulle spendera 7 % av sitt banksparande med samma fördelning som förra årets konsumtion skulle BNP öka med nästan 10 % och producenterna behöver anställa 1,5 miljoner nya arbetare.

Försiktigt kommer skräcken att släppa taget och gradvis kommer konsumtionen att öka. Producenterna blir tvungna att förnya produktionskapaciteten efter år med eftersatt underhåll. Beskattningsbara transaktioner ökar och offentlig sektor kommer att saneras. När denna process har pågått några år kommer man försiktigt närma sig bankerna och återigen börja låna eftersom mödan gradvis glöms.

Vad som händer i realekonomin under påföljande kreditexpansion har vi mycket god historik att stödja oss på när vi tittar i glaskulan.

1 Response