Disclaimer & Varning
x

Haga Kapital eftersträvar att löpande uppdatera hemsidan med korrekt och relevant information. Lagar och regler förändras ständigt, trots vår strävan kan innehållet vara ofullständigt och/ eller felaktigt.

Informationen på denna webbplats utgör inte rådgivning eller rekommendationer i specifika ärenden. Texter och beskrivningar är endast avsedda som allmän information. Haga Kapital Financial Services påtar sig inget ansvar för användning av informationen i specifika ärenden. Länkar till andra webbplatser är endast avsedda för information och Haga Kapital ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser.

Artiklar och texter som produceras av Haga Kapital och som publiceras på hemsidan är Haga Kapitals egendom. Förutom vad som föreskrivs i tvingande lag krävs Haga Kapitals skriftliga samtycke för kopiering, spridning och annan användning av innehållet.

Mon - Fri : 09:00 - 17:00
info@hagakapital.com
+34 616 854 498

Varför envisas Spanska börsen med att inte lyfta?

This is a single blog caption

Varför envisas Spanska börsen med att inte lyfta?

Osäkerheten kring Brexit, Trumps handelskrig och en mindre expansiv penningpolitik har skapat oro hos företag och konsumenter. Vidare har felaktiga påståenden blivit onyanserade och vedertagna sanningar. Exempel på detta är ”Aktiemarknaden har gått upp i 10 år”, därav dras slutsatsen att vi står inför en ny lågkonjunktur. Om vi avgränsar aktiemarknaden till enbart amerikanska aktier hittar vi delvis en sanning i påståendet, för resten av väldens börser är verkligheten en annan.

Till alla tider har media överdrivet bevakningen av dåliga nyheter, men senaste åren har detta tagits till nya nivåer. I jakten på spaltplats presenteras prognoser som helt saknar stöd i verkligheten. För att förstärka antaganden framställs argumenten som akademiska sanningar. Det som händer i realekonomin står i stark kontrast till vad framtidstron indikerar. Än mer imponerande blir tillväxten när man ser den i ljuset av den mängd av politisk oro som finns.

Ofta ändvänder man begrepp som ekonomi och tillväxt, utan att konkretisera vad man menar. Ekonomisk aktivitet handlar om transaktioner mellan producenter och konsumenter, eller indirekt genom vår gemensamma upphandling i offentlig sektor.

Summan av individuella köpbeslut utgör den aggregerade ekonomin. För att förstå varför slutsumman ändrar sig måste man studera förutsättningarna som ligger bak enskilda transaktioner.

När kasinoekonomin tog slut sänkte centralbankerna räntan till noll för att tillföra köpkraft till konsumenterna. Enorma resurser som tidigare gick till långivare fans nu kvar som köpkraft, enligt teorin skulle konsumtionen öka. Den förväntade effekten uteblev då konsumenterna istället valde att betala av skulder. Det tog drygt 5 år innan vi såg en förändring i konsumtionen. Mitten av 2013 började vi se en ökning, detta gav högre orderingång till producenter, större behov för arbetskraft, flera löntagare och fler konsumenter. På ytan fick man intrycket av att köpkraften hade gått ned då lönerna var lägre. Det man inte beaktade var att kostnaderna för krediter hade halverats, hade man 100 i lön tidigare var lånekostnaderna 50. Nu är lönen 97 men kreditkostnader endas 24. Denna enorma ökning i varaktig köpkraft får ingen uppmärksamhet.

Volymen av morgondagens köpbeslut bestäms av konsumentens förutsättningar att upprepa gårdagens transaktioner. Då hushållen fortfarande betalar av mer på skulder än det man lånar ökar köpkraften. Den lägre framtidstron har i liten utsträckning påverkat köpbesluten. Förra året var spanska producenter var tvungen att anställa drygt 560 000 personer för att bemöta orderingången. Detta är mycket extrema nivåer och fenomenen är genomgående i hela Europa, men starkast i Sydeuropa.

Tillgången till Spanska Centralbankens databas (Central Balance Sheet Office) ger oss möjlighet att följa producenternas lönsamhetsutveckling. Nedan ser vi netto vinst i procent av det mervärdet som noterade spanska bolag skapar, genomsnittet sen 1995 är 13 %. Under perioden 2003 till 2007 drog börsen med 133 % och sen 2012 har börsen i princip gått sidledes. Lönsamhetsnivåerna senaste 18 månaderna är helt extrema och har aldrig observerats tidigare.

 

 

Hur påverkar frånvaron av ny budget ekonomin?

Frånvaron av en ny budget kommer inte ha en mätbar effekt i volymen av transaktioner. Dock kommer sannolikheten för budgetbalans öka då flera beskattningsbara transaktioner genererar mer inkomster till vår gemensamma plånbok. Förbättringen i ekonomin hos lokala och regionala myndigheter kommer överraska positivt. Några kommuner har klarat av stordåd och övningarna verkar sprida sig fort under parollen ”varför kan grannkommunen och inte vi”

 

Kommer en eventuell avmattning bli kännbar?

Senaste kvartalet har vi i några ekonomier sett lägre gränsöverskridande handel. Detta kommer vara övergående då den folkkära Donald behöver sälja illusionen av ett nytt handelsavtal med Kina för att vinna nästa val. En mindre expansiv penningpolitik med normaliserade räntor är ett tecken på god ekonomisk hälsa och inte en förestående lågkonjunktur.

Den procentuella tillväxttakten kommer sannolikt att ligga kring 0,7 % per kvartal under 2019, och jag förväntar uppemot 3 % för helåret. Volymen i nya arbetstillfällen kommer bli lite drygt 500 000. Eftersom tiden går och den förväntade dramatiken uteblir kommer konsumenterna igen börja låna. Dessa medel kastas in i ekonomin och vi får igen en längre period av högre konsumtionsvolym. Detta kommer vara den nya högkonjunkturen som vi inte har sett början av än.

Vartefter det odefinierade monstret av oro blir avklädd som ofarligt kommer börsfokusen igen handla om realekonomi och lönsamhet. Om framtidens pris på lönsamhet (aktiekurser) kommer likna historisk prissättning har vi en kraftig börsuppgång framför oss.

Folkvalda politiker bör ta tillfället i akt. Spanien har genom senaste årens övningar en helt unik position jämte sina grannländer. Få har så mycket att vara stolt över som spanjorer och nu är det på hög tid att säga som kineser ”detta är vårt århundrade”

Med gott ledarskap kan man mobilisera en aggressiv framtidstro där man inte är ett offer för omständigheter, men istället blir själva lösningen för framtida utmaningar. Kraften i denna attityd är ovärderlig.

 

 

 

Haga Kapital & Financial Services.

Placa Doctor Arce no 20

29680 Estepona

info@hagakapital.com